Μετά τις επιτυχίες που έχει σημειώσει το Πρακτορείο μας, από το 1980, και από το 2000 στο internet, συνεχίζουμε σταθερά, με νέα ρεκόρ δημοσιεύσεων και αναπαραγωγή των ρεπορτάζ μας στα ΜΜΕ στην Ελλάδα και στον κόσμο.

11.10.13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ -OΠΑΠ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠΟΠΑΠ ΑΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ
Ο απερχόμενος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος δήλωσε με την ευκαιρία της περάτωσης της συναλλαγής μεταβίβασης των μετοχών προς την ΕΜΜΑ ΔΕΛΤΑ και την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου:

«Σήμερα ολοκληρώνεται ένα πολύ φιλόδοξο και δύσκολο έργο που έχει θετική συνεισφορά σε πολλές πτυχές του περιβάλλοντος της ΟΠΑΠ και ιδιαίτερα της οικονομίας της Ελλάδος. Φιλόδοξο διότι η επιτυχία του δεν ήταν εξασφαλισμένη και προδιαγεγραμμένη και δύσκολο διότι πέρασε από πολλά στάδια, περίπλοκες διαδικασίες, πρωτοφανή ζητήματα που ανέκυπταν συχνά και δημιουργούσαν εντάσεις και αρνητική δημοσιότητα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης και μακροχρόνιας οικονομικής αστάθειας τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.
Πολλές από τις εντάσεις θα μπορούσαν εύκολα να είχαν αποφευχθεί. Παρά ταύτα, όλες οι πλευρές έδειξαν την δέσμευσή τους για να επιτευχθεί ο στόχος της ιδιωτικοποίησης του 33%. Τόσο η ΕΜΜΑ ΔΕΛΤΑ έδειξε ότι επιθυμεί σφόδρα την συμμετοχή της στην ΟΠΑΠ, όσο και η ίδια η ΟΠΑΠ η οποία εργάσθηκε συστηματικά και έτσι βοήθησε την διαδικασία του διαγωνισμού του οποίου την σχεδίαση και εκτέλεση είχε το ΤΑΙΠΕΔ, ως ο πωλητής των Μετοχών. Η ΟΠΑΠ συνέβαλε ώστε να δοθούν τα εχέγγυα ότι η επιχείρηση παρουσίασε σωστά και εμπρόθεσμα τις πληροφορίες που απαιτούντο σε όλους τους διαγωνιζομένους. Ταυτόχρονα τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες προστασίας όλων των μετόχων ώστε να εξασφαλισθεί η περιουσία και η αξία που έχουν επενδύσει στην μετοχή της εταιρίας.
Στην ίδια περίοδο συντελέσθηκε από την Πολιτεία, μία σειρά ρυθμίσεων θεσμικού και φορολογικού χαρακτήρα, ώστε να ενισχυθεί ο έλεγχος του μονοπωλίου, η εξασφάλιση του υπεύθυνου παιγνιδιού, η προστασία των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας και η διαμόρφωση της φορολογικής μεταχείρισης του κλάδου των τυχερών παιγνιδιών.
Όλα αυτά, και κυρίως η επιτυχία της απερχόμενης Διοίκησης, απεικονίζονται εύγλωττα στην τιμή της μετοχής. Όταν ξεκινήσαμε την δουλειά μας ως Διοίκηση πριν 14 μήνες, η τιμή της μετοχής ήταν κάτω από 4 ευρώ. Σήμερα είναι πάνω από 9 ευρώ. Αυτό δείχνει ότι η αγορά, (η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από ξένους θεσμικούς επενδυτές), στηρίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης αλλά και τις προσδοκίες από την ΕΜΜΑ ΔΕΛΤΑ που αναλαμβάνει σήμερα την διοικητική ηγεσία της εταιρίας.
Παραδίδουμε την εταιρία οικονομικά εύρωστη , θεσμικά θωρακισμένη και εξοπλισμένη με ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ευκαιριών, τόσο από την παραδοσιακή της δραστηριότητα στους τομείς που ήταν δυνατή μέχρι σήμερα, όσο και από τις νέες προοπτικές στις περιοχές επενδύσεων για νέα προϊόντα, όπως τα παιγνιομηχανήματα, το online και τα λαχεία – ξυστό. Αυτά τα νέα προϊόντα θα συμβάλλουν με αυξανόμενο ρυθμό στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας σε όλα τα μέτωπα. Έτσι, η εταιρία είναι και μπορεί να παραμείνει ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι αναγκαίο, ακόμη περισσότερο σήμερα που η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά σε μία νέα αναπτυξιακή πορεία.
Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό της ΟΠΑΠ και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του στόχου. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου».
ΟΠΑΠ MEDIA, 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
OPAP PRESS RELEASE
The departing President and CEO of OPAP, Mr. Constanine Louropoulos, made a statement on the occasion of the completion of the transaction for the transfer of shares to EMMA DELTA and the change of the Board of Directors:
“Today a very ambitious and difficult task is concluded, which will have a positive contribution to the environment of OPAP, particularly of the economy of Greece. Ambitious because its success was not secured and predefined and difficult because it went through several stages, complex procedures and unprecedented matters that were arising frequently, which created tension and negative publicity. And all these, in an environment of intensive and long lasting economic instability, so much in Greece as well as worldwide.
Many of the tensions could have been avoided easily. Nevertheless, all parties involved have demonstrated their commitment to reach the target of the privatization of the 33%. So much EMMA DELTA displayed that they wish strongly their participation in OPAP, as well as the OPAP itself, which worked systematically, thus helping the process of the public bid of which the design and execution was in the hands of Hellenic Republic Private Assets Development Fund, as the selling entity of the shares. OPAP contributed so as to warrant that the company presented properly all the information necessary to all participants in the bid. At the same time, all rules were observed for the protection of all shareholders, so as to ensure their property and the value they have in the share of the company.
At the same, there was a series of regulatory measures implemented by the Hellenic State, in the regulatory and tax regime, so as to reinforce the control over the monopoly, the warranty of the responsible gaming and the protection of sensitive groups of the society, as well as reform of the taxation of the gaming industry.
All these, and especially the success of the departing Management, are reflected clearly in the share price. When we started our job, 14 months ago, the price of the share was under 4 euro. Today is above 9 euro. This demonstrates the markets (which are by enlarge comprised by international institutional investors), support the decisions of the Management, as well as the expectations from EMMA DELTA which takes over today the leadership of the company.
We deliver the company financially healthy, institutionally fortified and equipped with a rich portfolio of opportunities, form one hand in its traditional business areas where it was strong until today, from the other hand with new outlook in areas of investments in new products, such as Videolottery terminals, Online gaming and Lotteries and instant tickets. These new products will contribute at an increased pace in the development path of the company in all fronts. Hence, the company is and can continue to be one of the most vivid enterprises of the Greek economy. This is necessary even more today, when Greece enters with dynamism in a new development path.
I thank the Board of Directors, the personnel of OPAP and all those who have contributed to the success of the above goals. I wish success in the efforts of the new Board of Directors”.
ΟΠΑΠ MEDIA, 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ