www.vouli.net

Μετά τις επιτυχίες που έχει σημειώσει το Πρακτορείο μας, από το 1980, και από το 2000 στο internet, συνεχίζουμε σταθερά, με νέα ρεκόρ δημοσιεύσεων και αναπαραγωγή των ρεπορτάζ μας στα ΜΜΕ στην Ελλάδα και στον κόσμο. www.vouli.net * Ανάρτηση των δελτίων τύπου σε 24ωρη βάση, καθώς και φωτογραφιών για την προβολή στα Μ.Μ.Ε.

31.5.11

* ΑΒΑΞ:0,85 ΑΒΕ:0,40 ΑΕΓΕΚ:0,17 ΑΙΟΛΚ:1,59 ΑΚΡΙΤ:0,48 ΑΛΚΑΤ:2,69 ΑΛΚΟ:0,47 ΑΛΜΥ:0,49 ΑΛΣΙΝ:0,51 ΑΛΤΕΚ:0,06 ΑΛΦΑ:3,16 ΑΝΔΡΟ:1,03 ΑΝΕΚ:0,19 ΑΡΒΑ:4,58 ΑΣΚΟ:0,32 ΑΣΤΗΡ:2,17 ΑΤΕΚ:0,54 ΑΤΤ:0,84 ΑΤΤΙΚ:0,04 ΑΧΟΝ:0,61 ΒΑΛΚ:0,41 ΒΙΟΤ:0,13 ΒΙΟΧΚ:3,94 ΒΟΣΥΣ:1,31 ΒΥΤΕ:0,50 ΒΩΒΟΣ:1,18 ΓΑΛΑΞ:0,35 ΓΕΒΚΑ:0,24 ΓΤΕ:1,19 ΔΑΙΟΣ:5,55 ΔΕΗ:9,21 ΔΙΟΝ:0,78 ΔΙΧΘ:1,60 ΔΟΛ:0,24 ΔΟΜΙΚ:0,62 ΔΡΟΜΕ:0,28 ΔΡΟΥΚ:0,36 ΕΒΖ:1,11 ΕΒΡΟΦ:0,42 ΕΔΡΙΠ:1,23 ΕΕΕΚ:18,10 ΕΚΤΕΡ:0,51 ΕΛΒΑ:1,38 ΕΛΒΕ:0,53 ΕΛΓΕΚ:0,59 ΕΛΙΝ:1,27 ΕΛΙΧΘ:0,08 ΕΛΚΑ:1,23 ΕΛΛ:27,12 ΕΛΠΕ:6,66 ΕΛΤΚ:1,63 ΕΛΤΟΝ:0,60 ΕΛΥΦ:0,32 ΕΠΙΛΚ:0,41 ΕΣΥΜΒ:3,09 ΕΤΕ:4,90 ΕΤΕΜ:0,49 ΕΥΑΠΣ:5,27 ΕΥΔΑΠ:5,29 ΕΥΠΙΚ:0,49 ΕΥΡΟΜ:0,35 ΕΥΡΩΒ:3,18 ΕΦΤΖΙ:0,57 ΕΧΑΕ:5,50 ΗΡΑΚ:3,89 ΙΑΣΩ:1,14 ΙΑΤΡ:0,47 ΙΚΤΙΝ:0,85 ΙΛΥΔΑ:0,22 ΙΜΠΕ:0,19 ΙΝΚΑΤ:0,69 ΙΝΛΟΤ:1,64 ΙΝΤΕΚ:0,69 ΙΝΤΕΤ:0,60 ΙΝΤΚΑ:0,42 ΙΝΦΙΣ:0,13 ΚΑΘΗ:2,80 ΚΑΜΠ:0,92 ΚΑΝΑΚ:1,61 ΚΑΡΤΖ:1,93 ΚΕΚΡ:1,76 ΚΕΠΕΝ:0,93 ΚΛΕΜ:1,21 ΚΛΜ:0,67 ΚΜΟΛ:0,81 ΚΟΡΔΕ:0,29 ΚΟΥΑΛ:0,46 ΚΟΥΕΣ:1,09 ΚΟΥΜ:0,08 ΚΡΕΚΑ:0,52 ΚΡΕΤΑ:1,75 ΚΡΙ:0,81 ΚΥΠΡ:2,30 ΚΥΡΙΟ:0,47 ΚΥΡΜ:0,55 ΛΑΒΙ:0,43 ΛΑΜΔΑ:3,90 ΛΑΜΨΑ:18,60 ΛΕΒΚ:0,48 ΛΕΒΠ:0,42 ΛΙΒΑΝ:0,47 ΛΟΓΟΣ:0,80 ΛΟΥΛΗ:1,59 ΛΥΚ:1,01 ΜΑΘΙΟ:0,42 ΜΑΙΚ:0,14 ΜΕΒΑ:1,02 ΜΕΝΤΙ:1,97 ΜΕΡΚΟ:5,36 ΜΕΤΚ:7,92 ΜΗΧΚ:0,26 ΜΗΧΠ:0,18 ΜΙΝΟΑ:2,67 ΜΛΣ:2,41 ΜΟΗ:9,00 ΜΟΝΤΑ:0,32 ΜΟΥΖΚ:0,27 ΜΟΧΛ:0,10 ΜΠΕΛΑ:5,30 ΜΠΟΚΑ:0,11 ΜΠΤΚ:0,48 ΜΥΤΙΛ:5,15 ΝΑΚΑΣ:0,74 ΝΑΥΠ:0,36 ΝΕΛ:0,25 ΝΕΩΡΣ:0,25 ΝΗΡ:0,67 ΝΙΟΥΣ:0,39 ΟΛΘ:14,81 ΟΛΚΑΤ:0,35 ΟΛΠ:14,43 ΟΛΥΜΠ:1,41 ΟΠΑΠ:12,75 ΟΤΕ:7,10 ΟΤΟΕΛ:1,64 ΠΑΙΡ:0,27 ΠΑΡΝ:0,60 ΠΕΙΡ:1,01 ΠΕΤΡΟ:2,29 ΠΗΓΑΣ:0,28 ΠΛΑΘ:0,53 ΠΛΑΙΣ:4,65 ΠΛΑΚΡ:3,00 ΠΡΔ:0,18 ΠΡΟΦ:0,45 ΠΣΥΣΤ:0,12 ΡΕΒ:0,86 ΡΙΛΚΕ:2,23 ΡΙΝΤΕ:0,05 ΣΑΙΚΛ:0,49 ΣΑΡ:3,20 ΣΑΤΟΚ:0,08 ΣΕΛΜΚ:0,25 ΣΕΛΟ:0,64 ΣΕΝΤΡ:0,33 ΣΙΔΕ:2,62 ΣΙΔΜΑ:0,80 ΣΠΕΙΣ:1,20 ΣΠΙ:0,30 ΣΠΡΙ:0,47 ΣΠΥΡ:0,66 ΣΦΑ:0,27 ΣΩΛΚ:0,99 ΤΕΚΔΟ:0,41 ΤΙΤΚ:17,00 ΤΙΤΠ:9,09 ΤΣΟΥΚ:0,16 ΥΑΛΚΟ:0,29 ΥΓΕΙΑ:0,32 ΦΙΕΡ:0,11 ΦΛΕΞΟ:8,56 ΦΟΡΘ:0,34 ΦΡΙΓΟ:10,10 ΦΡΛΚ:4,92 ΧΑΚΟΡ:0,83 ΧΑΤΖΚ:0,08 01/06/2011 AVAX:0,85 AVE:0,40 AEGEK:0,17 AIOLC:1,59 AKRIT:0,48 ALKA:2,69 ALCO:0,47 ALMY:0,49 ALSIN:0,51 ALTEC:0,06 ALPHA:3,16 ANDRO:1,03 ANEK:0,19 ARBA:4,58 ASCO:0,32 ASTIR:2,17 ATEK:0,54 TATT:0,84 ATTIK:0,04 AXON:0,61 BALK:0,41 BIOT:0,13 BIOX:3,94 VOSYS:1,31 BYTE:0,50 VOVOS:1,18 GMF:0,35 GEBKA:0,24 TGEN:1,19 DAIOS:5,55 PPC:9,21 DION:0,78 DIFF:1,60 DOL:0,24 DOMIK:0,62 DROME:0,28 DROUK:0,36 HSI:1,11 EVROF:0,42 EDRIP:1,23 EEEK:18,10 EKTER:0,51 ELBA:1,38 ELBE:0,53 ELGEK:0,59 ELIN:1,27 ELFIS:0,08 ELKA:1,23 TELL:27,12 ELPE:6,66 ELTRK:1,63 ELTON:0,60 ELYF:0,32 EPIL:0,41 EUROC:3,09 ETE:4,90 ETEM:0,49 EYAPS:5,27 EYDAP:5,29 EUPIC:0,49 EUROM:0,35 EUROB:3,18 FGE:0,57 EXAE:5,50 HRAK:3,89 IASO:1,14 IATR:0,47 IKTIN:0,85 ILYDA:0,22 IMPE:0,19 INKAT:0,69 INLOT:1,64 INTEK:0,69 INTET:0,60 INTRK:0,42 INTERFISH:0,13 KATHI:2,80 KAMP:0,92 KANAK:1,61 KARTZ:1,93 KEKR:1,76 KEPEN:0,93 KLEM:1,21 KLM:0,67 KMOL:0,81 KORDE:0,29 QUAL:0,46 QUEST:1,09 KOUM:0,08 KREKA:0,52 CRETA:1,75 KRI:0,81 BOC:2,30 KYRI:0,47 KYRM:0,55 LAVI:0,43 LAMDA:3,90 LAMPS:18,60 LEBEK:0,48 LEBEP:0,42 LIVAN:0,47 LOGISMOS:0,80 KYLO:1,59 LYK:1,01 MATHIO:0,42 MAIK:0,14 MEVA:1,02 MEDIC:1,97 MERKO:5,36 METKK:7,92 MHXAK:0,26 MHXAP:0,18 MINOA:2,67 MLS:2,41 MOH:9,00 MODA:0,32 MOYZK:0,27 MOCHL:0,10 BABY:5,30 MPK:0,11 MPITR:0,48 MYTIL:5,15 NAKAS:0,74 NAYP:0,36 NEL:0,25 NEORS:0,25 NIR:0,67 NEWS:0,39 OLTH:14,81 OLKAT:0,35 PPA:14,43 OLYMP:1,41 OPAP:12,75 HTO:7,10 OTOEL:1,64 PAIR:0,27 PARN:0,60 TPEIR:1,01 PETRO:2,29 PEGAS:0,28 PLAT:0,53 PLAIS:4,65 PLAKR:3,00 PRD:0,18 PROF:0,45 PSYST:0,12 REV:0,86 RILK:2,23 RIDE:0,05 CYCL:0,49 SAR:3,20 SATOK:0,08 SELMK:0,25 SELO:0,64 CENTR:0,33 SIDE:2,62 SIDMA:0,80 SPACE:1,20 CPI:0,30 SPRDER:0,47 SPIR:0,66 SFA:0,27 SOLK:0,99 TEKDO:0,41 TITK:17,00 TITP:9,09 TSOUK:0,16 YALCO:0,29 HYGEIA:0,32 FIER:0,11 FLEXO:8,56 FORTH:0,34 FRIGO:10,10 FOYRK:4,92 XAKO:0,83 HATZK:0,08 06/01/2011 * Tην πεποίθηση ότι οι διαπραγματεύσεις της τ *Ακούστε Ζωντανά / www.euro- Vouli.net-Live Radio

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
31/05/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μπορεί να μη συμφωνώ ούτε στο ελάχιστο με αυτά που λες,αλλά θα έδινα μέχρι και την τελευταία ρανίδα του αίματός μου για το δικαίωμά σου να συνεχίσεις να τα λες -ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ

Μπορεί να μη συμφωνώ ούτε στο ελάχιστο με αυτά που λες,αλλά θα έδινα μέχρι και την τελευταία ρανίδα του αίματός μου για το δικαίωμά σου να συνεχίσεις να τα λες -ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ

30.5.11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
30/05/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

29.5.11

29 Μαΐου 2011
Τα κέρδη των τραπεζών και οι υποβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας...


Πάνω τα κέρδη...κάτω οι εκθέσεις...

27.5.11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
27/05/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26.5.11

* ΑΒΑΞ:0,89 (-3.26) ΑΕΓΕΚ:0,17 (0.00) ΑΘΗΝΑ:0,40 (+8.11) ΑΙΟΛΚ:1,51 (-5.63) ΑΚΡΙΤ:0,45 (0.00) ΑΛΚΑΤ:2,79 (+6.9) ΑΛΜΥ:0,53 (-8.62) ΑΛΤΕΚ:0,06 (0.00) ΑΛΦΑ:3,30 (-4.62) ΑΝΔΡΟ:1,01 (-1.94) ΑΝΕΚ:0,18 (-5.26) ΑΡΒΑ:4,72 (+1.72) ΑΣΚΟ:0,33 (+6.45) ΑΣΤΑΚ:7,60 (0.00) ΑΣΤΗΡ:2,10 (-1.87) ΑΤΕ:0,43 (-8.51) ΑΤΤ:0,87 (-3.33) ΑΤΤΙΚΑ:0,48 (-2.04) ΑΧΟΝ:0,79 (-4.82) ΒΑΛΚ:0,40 (0.00) ΒΙΒΕΡ:0,94 (0.00) ΒΙΟΣΚ:0,06 (0.00) ΒΙΟΤ:0,13 (0.00) ΒΙΟΧΚ:3,79 (+1.88) ΒΟΣΥΣ:1,32 (-0.75) ΒΥΤΕ:0,50 (-9.09) ΒΩΒΟΣ:1,06 (-7.83) ΓΑΛΑΞ:0,35 (-5.41) ΓΕΒΚΑ:0,24 (+4.35) ΓΤΕ:1,38 (+2.22) ΔΑΙΟΣ:5,39 (-3.58) ΔΕΗ:9,81 (-1.7) ΔΙΑΣ:0,59 (0.00) ΔΙΟΝ:0,80 (+1.27) ΔΙΧΘ:1,61 (+0.63) ΔΟΛ:0,22 (-8.33) ΔΟΜΙΚ:0,63 (+1.61) ΔΡΟΜΕ:0,25 (+8.7) ΕΒΖ:1,16 (+2.65) ΕΒΡΟΦ:0,43 (0.00) ΕΔΡΙΠ:1,27 (-0.78) ΕΕΕΚ:17,05 (+0.18) ΕΛΑΣΚ:13,50 (0.00) ΕΛΒΑ:1,26 (-5.26) ΕΛΒΕ:0,50 (-5.66) ΕΛΓΕΚ:0,60 (0.00) ΕΛΙΧΘ:0,07 (0.00) ΕΛΚΑ:1,16 (+0.87) ΕΛΛ:27,25 (-0.15) ΕΛΠΕ:6,67 (+0.45) ΕΛΤΚ:1,55 (+1.97) ΕΛΤΟΝ:0,60 (0.00) ΕΜΠ:1,70 (+0.59) ΕΠΙΛΚ:0,42 (0.00) ΕΣΥΜΒ:3,12 (+0.32) ΕΤΕ:4,53 (-1.95) ΕΤΕΜ:0,52 (+4.0) ΕΥΑΠΣ:5,05 (0.00) ΕΥΔΑΠ:5,03 (-1.37) ΕΥΠΙΚ:0,51 (0.00) ΕΥΡΟΜ:0,43 (-2.27) ΕΥΡΩΒ:3,15 (-3.37) ΕΦΤΖΙ:0,57 (0.00) ΕΧΑΕ:4,67 (-0.64) ΗΛΕΑΘ:0,30 (-16.67) ΗΡΑΚ:4,00 (-2.2) ΙΑΣΩ:1,15 (-2.54) ΙΑΤΡ:0,45 (+4.65) ΙΚΤΙΝ:0,84 (-1.18) ΙΜΠΕ:0,19 (0.00) ΙΝΚΑΤ:0,75 (-5.06) ΙΝΛΟΤ:2,18 (-0.46) ΙΝΤΕΚ:0,70 (+6.06) ΙΝΤΚΑ:0,44 (-2.22) ΙΟΝΑ:14,00 (0.00) ΚΑΘΗ:2,96 (+0.68) ΚΑΜΠ:0,95 (+3.26) ΚΑΝΑΚ:1,61 (+1.26) ΚΑΡΕΛ:67,75 (-0.07) ΚΑΡΤΖ:1,95 (+0.52) ΚΕΚΡ:1,80 (0.00) ΚΛΕΜ:1,21 (+0.83) ΚΛΜ:0,67 (0.00) ΚΜΟΛ:0,75 (+8.7) ΚΟΥΑΛ:0,42 (0.00) ΚΟΥΕΣ:1,13 (-0.88) ΚΡΕΚΑ:0,54 (-1.82) ΚΡΕΤΑ:1,74 (0.00) ΚΡΙ:0,85 (0.00) ΚΥΠΡ:2,12 (-3.2) ΚΥΡΙΟ:0,45 (-10.0) ΚΥΡΜ:0,52 (-1.89) ΛΑΒΙ:0,42 (+2.44) ΛΑΜΔΑ:3,75 (-1.32) ΛΑΜΨΑ:18,07 (-4.39) ΛΙΒΑΝ:0,45 (0.00) ΛΟΥΛΗ:1,62 (+3.18) ΜΑΙΚ:0,12 (-7.69) ΜΕΒΑ:0,95 (+4.4) ΜΕΡΚΟ:5,60 (0.00) ΜΕΤΚ:8,00 (-1.6) ΜΗΧΚ:0,27 (0.00) ΜΗΧΠ:0,18 (0.00) ΜΙΝΟΑ:2,62 (+2.75) ΜΛΣ:2,41 (+5.7) ΜΟΗ:9,05 (+1.69) ΜΟΝΤΑ:0,30 (-3.23) ΜΟΧΛ:0,10 (0.00) ΜΠΕΛΑ:5,25 (-0.38) ΜΠΤΚ:0,45 (0.00) ΜΥΤΙΛ:4,99 (-0.99) ΝΑΚΑΣ:0,70 (-5.41) ΝΑΥΠ:0,33 (-5.71) ΝΑΥΤ:0,30 (0.00) ΝΕΛ:0,21 (+5.0) ΝΕΩΡΣ:0,27 (-6.9) ΝΗΡ:0,67 (+1.52) ΝΙΟΥΣ:0,38 (0.00) ΟΛΘ:14,39 (+0.07) ΟΛΠ:14,72 (+0.41) ΟΛΥΜΠ:1,36 (+0.74) ΟΠΑΠ:12,92 (+2.13) ΟΤΕ:7,00 (+4.79) ΟΤΟΕΛ:1,65 (0.00) ΠΑΙΡ:0,29 (-6.45) ΠΑΡΝ:0,63 (-1.56) ΠΕΙΡ:1,00 (-1.96) ΠΕΡΣ:0,23 (+9.52) ΠΗΓΑΣ:0,30 (-3.23) ΠΛΑΘ:0,50 (-1.96) ΠΛΑΙΣ:4,74 (-0.84) ΠΛΑΚΡ:3,00 (0.00) ΠΡΔ:0,17 (0.00) ΠΡΟΦ:0,40 (0.00) ΡΕΒ:0,81 (0.00) ΡΙΛΚΕ:2,30 (+0.88) ΣΑΙΚΛ:0,48 (+4.35) ΣΑΡ:3,27 (-0.3) ΣΑΤΟΚ:0,08 (-11.11) ΣΕΛΟ:0,62 (0.00) ΣΕΝΤΡ:0,35 (-2.78) ΣΙΔΕ:2,70 (+1.89) ΣΙΔΜΑ:0,81 (+1.25) ΣΠΡΙ:0,47 (0.00) ΣΠΥΡ:0,63 (+1.61) ΣΦΑ:0,27 (0.00) ΣΩΛΚ:0,99 (-1.98) ΤΕΓΟ:0,24 (0.00) ΤΙΤΚ:16,71 (+0.06) ΤΣΟΥΚ:0,18 (0.00) ΥΑΛΚΟ:0,30 (0.00) ΥΓΕΙΑ:0,38 (-2.56) ΦΙΕΡ:0,12 (-14.29) ΦΛΕΞΟ:8,49 (-0.93) ΦΟΡΘ:0,39 (-2.5) ΦΡΙΓΟ:10,90 (+1.96) ΦΡΛΚ:4,80 (-1.23) ΧΑΚΟΡ:0,70 (-4.11) ΧΑΤΖΚ:0,08 (0.00) 26/05/2011 *Ακούστε Ζωντανά / www.euro- Vouli.net-Live Radio

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
26/05/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

25.5.11

* ΑΒΑΞ:0,92 (-1.08) ΑΕΓΕΚ:0,17 (0.00) ΑΘΗΝΑ:0,37 (+8.82) ΑΚΡΙΤ:0,45 (0.00) ΑΛΚΟ:0,44 (+2.33) ΑΛΜΥ:0,58 (-1.69) ΑΛΣΙΝ:0,46 (-11.54) ΑΛΤΕΚ:0,06 (0.00) ΑΛΦΑ:3,46 (+5.81) ΑΝΔΡΟ:1,03 (+0.98) ΑΝΕΚ:0,19 (0.00) ΑΡΒΑ:4,64 (+0.87) ΑΣΚΟ:0,31 (0.00) ΑΣΤΑΚ:7,60 (0.00) ΑΣΤΗΡ:2,14 (-2.73) ΑΤΕ:0,47 (-4.08) ΑΤΤ:0,90 (-2.17) ΑΤΤΙΚΑ:0,49 (+6.52) ΑΧΟΝ:0,83 (+3.75) ΒΑΛΚ:0,40 (-6.98) ΒΙΒΕΡ:0,94 (-1.05) ΒΙΟΣΚ:0,06 (0.00) ΒΙΟΤ:0,13 (0.00) ΒΙΟΧΚ:3,72 (+3.33) ΒΟΣΥΣ:1,33 (0.00) ΒΥΤΕ:0,55 (+1.85) ΒΩΒΟΣ:1,15 (+13.86) ΓΕΒΚΑ:0,23 (0.00) ΓΤΕ:1,35 (+13.45) ΔΑΙΟΣ:5,59 (-3.29) ΔΕΗ:9,98 (-2.63) ΔΙΑΣ:0,59 (0.00) ΔΙΟΝ:0,79 (-1.25) ΔΙΧΘ:1,60 (-3.03) ΔΟΛ:0,24 (+4.35) ΔΟΜΙΚ:0,62 (-1.59) ΔΟΥΡΟ:0,67 (0.00) ΔΡΟΜΕ:0,23 (+9.52) ΕΒΡΟΦ:0,43 (-2.27) ΕΔΡΙΠ:1,28 (-0.78) ΕΕΕΚ:17,02 (+0.65) ΕΛΒΑ:1,33 (+5.56) ΕΛΒΕ:0,53 (-3.64) ΕΛΓΕΚ:0,60 (0.00) ΕΛΙΝ:1,30 (+3.17) ΕΛΙΧΘ:0,07 (0.00) ΕΛΚΑ:1,15 (-1.71) ΕΛΛ:27,29 (+0.52) ΕΛΠΕ:6,64 (-0.75) ΕΛΤΟΝ:0,60 (+3.45) ΕΜΠ:1,69 (-2.31) ΕΠΙΛΚ:0,42 (+2.44) ΕΣΥΜΒ:3,11 (-0.32) ΕΤΕ:4,62 (+1.32) ΕΤΕΜ:0,50 (-3.85) ΕΥΑΠΣ:5,05 (-2.13) ΕΥΔΑΠ:5,10 (-1.73) ΕΥΠΙΚ:0,51 (+2.0) ΕΥΡΟΜ:0,44 (+4.76) ΕΥΡΩΒ:3,26 (+1.24) ΕΦΤΖΙ:0,57 (-1.72) ΕΧΑΕ:4,70 (-3.49) ΗΛΕΑΘ:0,36 (-2.7) ΗΡΑΚ:4,09 (+2.25) ΙΑΣΩ:1,18 (-0.84) ΙΑΤΡ:0,43 (0.00) ΙΚΤΙΝ:0,85 (+8.97) ΙΛΥΔΑ:0,26 (-7.14) ΙΜΠΕ:0,19 (+11.76) ΙΝΚΑΤ:0,79 (+2.6) ΙΝΛΟΤ:2,19 (0.00) ΙΝΤΕΤ:0,57 (-3.39) ΙΝΤΚΑ:0,45 (0.00) ΚΑΘΗ:2,94 (-6.96) ΚΑΜΠ:0,92 (-5.15) ΚΑΝΑΚ:1,59 (-1.85) ΚΑΡΤΖ:1,94 (-1.02) ΚΕΚΡ:1,80 (0.00) ΚΛΕΜ:1,20 (-0.83) ΚΛΜ:0,67 (-1.47) ΚΜΟΛ:0,69 (-4.17) ΚΟΡΔΕ:0,29 (-3.33) ΚΟΥΕΣ:1,14 (-0.87) ΚΟΥΜ:0,08 (-11.11) ΚΡΕΚΑ:0,55 (0.00) ΚΡΕΤΑ:1,74 (+0.58) ΚΡΙ:0,85 (0.00) ΚΤΗΛΑ:0,35 (0.00) ΚΥΠΡ:2,19 (+0.92) ΚΥΡΙΟ:0,50 (0.00) ΚΥΡΜ:0,53 (0.00) ΛΑΒΙ:0,41 (+2.5) ΛΑΜΔΑ:3,80 (-0.78) ΛΕΒΠ:0,40 (-9.09) ΛΙΒΑΝ:0,45 (0.00) ΛΟΥΛΗ:1,57 (-7.65) ΛΥΚ:1,00 (+1.01) ΜΑΘΙΟ:0,43 (+2.38) ΜΑΙΚ:0,13 (0.00) ΜΕΒΑ:0,91 (-1.09) ΜΕΡΚΟ:5,60 (0.00) ΜΕΤΚ:8,13 (+1.12) ΜΗΧΚ:0,27 (-3.57) ΜΗΧΠ:0,18 (0.00) ΜΙΝ:1,18 (+1.72) ΜΙΝΟΑ:2,55 (+2.41) ΜΛΣ:2,28 (+0.44) ΜΟΗ:8,90 (+1.25) ΜΟΝΤΑ:0,31 (-6.06) ΜΟΧΛ:0,10 (0.00) ΜΠΕΛΑ:5,27 (+1.35) ΜΠΤΚ:0,45 (0.00) ΜΥΤΙΛ:5,04 (+1.61) ΝΑΚΑΣ:0,74 (+8.82) ΝΑΥΠ:0,35 (-7.89) ΝΑΥΤ:0,30 (+3.45) ΝΕΛ:0,20 (+5.26) ΝΗΡ:0,66 (-1.49) ΝΙΚΑΣ:1,07 (0.00) ΝΙΟΥΣ:0,38 (+5.56) ΟΛΘ:14,38 (-0.28) ΟΛΠ:14,66 (-3.11) ΟΛΥΜΠ:1,35 (-0.74) ΟΠΑΠ:12,65 (+1.04) ΟΤΕ:6,68 (-1.33) ΟΤΟΕΛ:1,65 (0.00) ΠΑΙΡ:0,31 (0.00) ΠΑΡΝ:0,64 (0.00) ΠΕΙΡ:1,02 (+0.99) ΠΗΓΑΣ:0,31 (-6.06) ΠΛΑΘ:0,51 (0.00) ΠΛΑΙΣ:4,78 (+0.21) ΠΡΔ:0,17 (0.00) ΠΡΕΖΤ:7,46 (0.00) ΠΡΟΦ:0,40 (-4.76) ΡΕΒ:0,81 (-1.22) ΡΙΛΚΕ:2,28 (0.00) ΡΙΝΤΕ:0,05 (-16.67) ΣΑΙΚΛ:0,46 (0.00) ΣΑΡ:3,28 (0.00) ΣΑΤΟΚ:0,09 (-10.0) ΣΕΛΟ:0,62 (-3.13) ΣΕΝΤΡ:0,36 (+2.86) ΣΙΔΕ:2,65 (-1.12) ΣΙΔΜΑ:0,80 (+1.27) ΣΠΡΙ:0,47 (-2.08) ΣΠΥΡ:0,62 (-1.59) ΣΦΑ:0,27 (-3.57) ΣΩΛΚ:1,01 (+3.06) ΤΕΓΟ:0,24 (+4.35) ΤΕΚΔΟ:0,38 (-7.32) ΤΙΤΚ:16,70 (0.00) ΤΙΤΠ:9,08 (+0.44) ΥΑΛΚΟ:0,30 (0.00) ΥΓΕΙΑ:0,39 (+2.63) ΦΙΕΡ:0,14 (-17.65) ΦΙΝΤΟ:0,30 (0.00) ΦΛΕΞΟ:8,57 (0.00) ΦΟΡΘ:0,40 (-2.44) ΦΡΙΓΟ:10,69 (+1.42) ΦΡΛΚ:4,86 (-1.22) ΧΑΚΟΡ:0,73 (0.00) ΧΑΤΖΚ:0,08 (0.00) 25/05/2011 *" * "*Ακούστε Ζωντανά / www.euro- Vouli.net-Live Radio

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
25/05/2011

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

24.5.11

* ΑΒΑΞ:0,93 (0.00) ΑΒΕ:0,39 (0.00) ΑΕΓΕΚ:0,17 (-5.56) ΑΘΗΝΑ:0,34 (+9.68) ΑΙΟΛΚ:1,60 (0.00) ΑΚΡΙΤ:0,45 (-8.16) ΑΛΚΑΤ:2,61 (-10.0) ΑΛΚΟ:0,43 (-2.27) ΑΛΜΥ:0,59 (-6.35) ΑΛΤΕΚ:0,06 (0.00) ΑΛΦΑ:3,27 (-1.8) ΑΝΔΡΟ:1,02 (0.00) ΑΝΕΚ:0,19 (+5.56) ΑΡΒΑ:4,60 (+2.22) ΑΣΚΟ:0,31 (+3.33) ΑΣΤΑΚ:7,60 (0.00) ΑΣΤΗΡ:2,20 (+3.29) ΑΤΕ:0,49 (+2.08) ΑΤΤ:0,92 (+12.2) ΑΤΤΙΚΑ:0,46 (0.00) ΑΧΟΝ:0,80 (+1.27) ΒΑΛΚ:0,43 (+7.5) ΒΙΒΕΡ:0,95 (0.00) ΒΙΟΣΚ:0,06 (0.00) ΒΙΟΤ:0,13 (-7.14) ΒΙΟΧΚ:3,60 (+0.56) ΒΟΣΥΣ:1,33 (0.00) ΒΥΤΕ:0,54 (-1.82) ΒΩΒΟΣ:1,01 (+18.82) ΓΤΕ:1,19 (+10.19) ΔΑΙΟΣ:5,78 (+3.4) ΔΕΗ:10,25 (-2.38) ΔΙΑΣ:0,59 (+1.72) ΔΙΟΝ:0,80 (-1.23) ΔΟΛ:0,23 (-4.17) ΔΟΜΙΚ:0,63 (+3.28) ΔΟΥΡΟ:0,67 (+3.08) ΔΡΟΜΕ:0,21 (-8.7) ΕΒΖ:1,13 (+5.61) ΕΒΡΟΦ:0,44 (0.00) ΕΔΡΙΠ:1,29 (+0.78) ΕΕΕΚ:16,91 (-0.53) ΕΛΒΑ:1,26 (+0.8) ΕΛΒΕ:0,55 (0.00) ΕΛΓΕΚ:0,60 (0.00) ΕΛΙΝ:1,26 (-1.56) ΕΛΚΑ:1,17 (+4.46) ΕΛΛ:27,15 (-0.77) ΕΛΠΕ:6,69 (-1.33) ΕΛΤΟΝ:0,58 (0.00) ΕΜΠ:1,73 (+35.16) ΕΠΙΛΚ:0,41 (+2.5) ΕΣΥΜΒ:3,12 (+0.32) ΕΤΕ:4,56 (+0.66) ΕΤΕΜ:0,52 (0.00) ΕΥΑΠΣ:5,16 (+7.72) ΕΥΔΑΠ:5,19 (+0.19) ΕΥΠΙΚ:0,50 (-3.85) ΕΥΡΟΜ:0,42 (+2.44) ΕΥΡΩΒ:3,22 (+1.26) ΕΦΤΖΙ:0,58 (+3.57) ΕΧΑΕ:4,87 (+0.62) ΗΛΕΑΘ:0,37 (-7.5) ΗΡΑΚ:4,00 (0.00) ΙΑΣΩ:1,19 (+1.71) ΙΑΤΡ:0,43 (+2.38) ΙΚΤΙΝ:0,78 (0.00) ΙΛΥΔΑ:0,28 (-9.68) ΙΜΠΕ:0,17 (0.00) ΙΝΚΑΤ:0,77 (0.00) ΙΝΛΟΤ:2,19 (+0.46) ΙΝΤΕΚ:0,66 (-4.35) ΙΝΤΕΤ:0,59 (0.00) ΙΝΤΚΑ:0,45 (+2.27) ΚΑΘΗ:3,16 (+8.22) ΚΑΜΠ:0,97 (-3.0) ΚΑΝΑΚ:1,62 (-0.61) ΚΑΡΕΛ:67,80 (+4.31) ΚΑΡΤΖ:1,96 (-1.01) ΚΕΚΡ:1,80 (-0.55) ΚΛΕΜ:1,21 (-3.97) ΚΛΜ:0,68 (0.00) ΚΜΟΛ:0,72 (-8.86) ΚΟΡΔΕ:0,30 (+3.45) ΚΟΥΑΛ:0,42 (0.00) ΚΟΥΕΣ:1,15 (0.00) ΚΟΥΜ:0,09 (0.00) ΚΡΕΚΑ:0,55 (-6.78) ΚΡΕΤΑ:1,73 (+1.76) ΚΡΙ:0,85 (+3.66) ΚΤΗΛΑ:0,35 (0.00) ΚΥΠΡ:2,17 (+3.33) ΚΥΡΙΟ:0,50 (0.00) ΚΥΡΜ:0,53 (+1.92) ΛΑΒΙ:0,40 (-2.44) ΛΑΜΔΑ:3,83 (-0.52) ΛΟΥΛΗ:1,70 (0.00) ΛΥΚ:0,99 (-1.0) ΜΑΙΚ:0,13 (+8.33) ΜΕΒΑ:0,92 (0.00) ΜΕΡΚΟ:5,60 (0.00) ΜΕΤΚ:8,04 (-2.55) ΜΗΧΚ:0,28 (+3.7) ΜΗΧΠ:0,18 (-5.26) ΜΙΝΟΑ:2,49 (-1.58) ΜΛΣ:2,27 (+0.44) ΜΟΗ:8,79 (-1.01) ΜΟΝΤΑ:0,33 (+10.0) ΜΟΧΛ:0,10 (0.00) ΜΠΕΛΑ:5,20 (+1.96) ΜΠΟΚΑ:0,11 (-8.33) ΜΠΤΚ:0,45 (0.00) ΜΥΤΙΛ:4,96 (0.00) ΝΑΚΑΣ:0,68 (-2.86) ΝΑΥΤ:0,29 (-3.33) ΝΕΛ:0,19 (+11.76) ΝΕΩΡΣ:0,29 (0.00) ΝΗΡ:0,67 (0.00) ΝΙΚΑΣ:1,07 (-6.96) ΝΙΟΥΣ:0,36 (-2.7) ΟΛΘ:14,42 (+6.11) ΟΛΠ:15,13 (+0.87) ΟΛΥΜΠ:1,36 (0.00) ΟΠΑΠ:12,52 (-1.42) ΟΤΕ:6,77 (+4.31) ΟΤΟΕΛ:1,65 (0.00) ΠΑΡΝ:0,64 (-1.54) ΠΕΙΡ:1,01 (0.00) ΠΗΓΑΣ:0,33 (-2.94) ΠΛΑΘ:0,51 (0.00) ΠΛΑΙΣ:4,77 (+1.49) ΠΛΑΚΡ:3,00 (0.00) ΠΡΔ:0,17 (0.00) ΠΡΕΖΤ:7,46 (-4.24) ΠΡΟΦ:0,42 (+5.0) ΡΙΛΚΕ:2,28 (+2.7) ΣΑΙΚΛ:0,46 (+2.22) ΣΑΡ:3,28 (0.00) ΣΑΤΟΚ:0,10 (+11.11) ΣΕΛΟ:0,64 (+1.59) ΣΕΝΤΡ:0,35 (+2.94) ΣΙΔΕ:2,68 (0.00) ΣΙΔΜΑ:0,79 (+2.6) ΣΠΡΙ:0,48 (+2.13) ΣΦΑ:0,28 (+7.69) ΣΩΛΚ:0,98 (+1.03) ΤΙΤΚ:16,70 (+0.24) ΤΙΤΠ:9,04 (-0.66) ΤΣΟΥΚ:0,18 (0.00) ΥΑΛΚΟ:0,30 (0.00) ΥΓΕΙΑ:0,38 (0.00) ΦΛΕΞΟ:8,57 (0.00) ΦΟΡΘ:0,41 (-2.38) ΦΡΙΓΟ:10,54 (-2.86) ΦΡΛΚ:4,92 (+3.8) ΧΑΚΟΡ:0,73 (0.00) ΧΑΤΖΚ:0,08 (0.00) 24/05/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
24/05/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
23/05/2011

20.5.11

* ΑΒΑΞ:0,99 (-1.98) ΑΕΓΕΚ:0,18 (0.00) ΑΘΗΝΑ:0,31 (+6.9) ΑΙΟΛΚ:1,60 (0.00) ΑΚΡΙΤ:0,48 (-7.69) ΑΛΚΟ:0,48 (0.00) ΑΛΜΥ:0,62 (-1.59) ΑΛΤΕΚ:0,06 (0.00) ΑΛΦΑ:3,38 (-1.74) ΑΝΔΡΟ:1,02 (-3.77) ΑΝΕΚ:0,18 (-5.26) ΑΡΒΑ:4,60 (+0.66) ΑΣΚΟ:0,31 (0.00) ΑΣΤΑΚ:7,58 (-0.26) ΑΣΤΗΡ:2,11 (0.00) ΑΤΕ:0,51 (0.00) ΑΤΤ:0,82 (-1.2) ΑΤΤΙΚΑ:0,46 (-8.0) ΑΧΟΝ:0,81 (+1.25) ΒΑΛΚ:0,41 (0.00) ΒΙΒΕΡ:0,95 (0.00) ΒΙΟΣΚ:0,06 (+20.0) ΒΙΟΤ:0,15 (0.00) ΒΙΟΧΚ:3,61 (-3.73) ΒΟΣΥΣ:1,33 (+0.76) ΒΥΤΕ:0,51 (0.00) ΒΩΒΟΣ:1,03 (-13.45) ΓΑΛΑΞ:0,37 (+8.82) ΓΕΒΚΑ:0,23 (0.00) ΓΤΕ:1,13 (-0.88) ΔΑΙΟΣ:5,68 (0.00) ΔΕΗ:10,21 (+0.59) ΔΙΑΣ:0,61 (0.00) ΔΙΟΝ:0,83 (+3.75) ΔΟΛ:0,24 (-7.69) ΔΟΜΙΚ:0,65 (0.00) ΔΡΟΜΕ:0,23 (-4.17) ΔΡΟΥΚ:0,37 (-2.63) ΕΒΖ:1,07 (-2.73) ΕΒΡΟΦ:0,44 (+10.0) ΕΔΡΙΠ:1,28 (+2.4) ΕΕΕΚ:17,34 (-1.92) ΕΚΤΕΡ:0,55 (-3.51) ΕΛΒΑ:1,29 (0.00) ΕΛΒΕ:0,55 (0.00) ΕΛΓΕΚ:0,60 (0.00) ΕΛΚΑ:1,20 (0.00) ΕΛΛ:27,96 (-0.67) ΕΛΠΕ:6,76 (-1.89) ΕΛΤΚ:1,48 (-1.33) ΕΛΤΟΝ:0,58 (0.00) ΕΜΠ:1,33 (+1.53) ΕΠΙΛΚ:0,40 (0.00) ΕΣΥΜΒ:3,11 (+0.32) ΕΤΕ:4,67 (-2.3) ΕΤΕΜ:0,53 (-1.85) ΕΥΑΠΣ:4,77 (+0.42) ΕΥΔΑΠ:5,18 (+0.58) ΕΥΠΙΚ:0,53 (+3.92) ΕΥΡΟΜ:0,41 (-6.82) ΕΥΡΩΒ:3,22 (-1.23) ΕΦΤΖΙ:0,56 (-1.75) ΕΧΑΕ:4,98 (-3.3) ΖΑΜΠΑ:5,99 (+9.31) ΗΛΕΑΘ:0,44 (+18.92) ΙΑΣΩ:1,17 (-0.85) ΙΑΤΡ:0,43 (+4.88) ΙΚΤΙΝ:0,80 (+2.56) ΙΛΥΔΑ:0,29 (0.00) ΙΜΠΕ:0,18 (-5.26) ΙΝΚΑΤ:0,85 (-4.49) ΙΝΛΟΤ:2,23 (+0.45) ΙΝΤΕΚ:0,70 (-9.09) ΙΝΤΚΑ:0,44 (-4.35) ΚΑΘΗ:2,92 (-9.6) ΚΑΜΠ:1,00 (0.00) ΚΑΝΑΚ:1,63 (+0.62) ΚΑΡΤΖ:1,99 (0.00) ΚΕΚΡ:1,79 (+3.47) ΚΛΕΜ:1,25 (-2.34) ΚΛΜ:0,74 (-1.33) ΚΜΟΛ:0,79 (+2.6) ΚΟΡΔΕ:0,30 (-3.23) ΚΟΥΕΣ:1,17 (0.00) ΚΡΕΤΑ:1,77 (-3.8) ΚΡΙ:0,82 (-4.65) ΚΥΠΡ:2,16 (-3.14) ΚΥΡΙΟ:0,55 (+5.77) ΚΥΡΜ:0,52 (+1.96) ΛΑΒΙ:0,42 (0.00) ΛΑΜΔΑ:3,87 (0.00) ΛΑΜΨΑ:18,90 (+0.48) ΛΙΒΑΝ:0,45 (0.00) ΛΟΥΛΗ:1,68 (+1.82) ΛΥΚ:1,02 (0.00) ΜΑΘΙΟ:0,43 (+2.38) ΜΑΙΚ:0,13 (0.00) ΜΕΒΑ:0,92 (-2.13) ΜΕΝΤΙ:2,31 (+10.0) ΜΕΡΚΟ:5,40 (+2.86) ΜΕΤΚ:8,30 (-0.12) ΜΗΧΚ:0,28 (0.00) ΜΗΧΠ:0,20 (+5.26) ΜΙΝ:1,16 (-6.45) ΜΙΝΟΑ:2,59 (+0.78) ΜΛΣ:2,27 (-0.87) ΜΟΗ:8,78 (-0.9) ΜΟΝΤΑ:0,28 (-9.68) ΜΟΥΖΚ:0,26 (-10.34) ΜΟΧΛ:0,11 (0.00) ΜΠΕΛΑ:5,08 (+0.2) ΜΥΤΙΛ:5,05 (-3.07) ΝΑΚΑΣ:0,66 (-8.33) ΝΑΥΤ:0,31 (+3.33) ΝΕΛ:0,16 (0.00) ΝΕΩΡΣ:0,30 (+11.11) ΝΗΡ:0,68 (-4.23) ΝΙΟΥΣ:0,38 (-2.56) ΟΛΘ:13,40 (-2.47) ΟΛΠ:15,00 (+0.07) ΟΛΥΜΠ:1,37 (0.00) ΟΠΑΠ:12,82 (-4.33) ΟΤΕ:6,66 (-2.63) ΟΤΟΕΛ:1,65 (+0.61) ΠΑΡΝ:0,68 (-2.86) ΠΕΙΡ:1,03 (-0.96) ΠΕΤΡΟ:2,39 (0.00) ΠΛΑΘ:0,52 (-3.7) ΠΛΑΙΣ:4,80 (+0.21) ΠΛΑΚΡ:3,05 (-1.29) ΠΡΔ:0,17 (0.00) ΠΡΟΦ:0,41 (+5.13) ΡΕΒ:0,83 (0.00) ΣΑΙΚΛ:0,48 (-2.04) ΣΑΡ:3,30 (0.00) ΣΕΛΟ:0,63 (-3.08) ΣΕΝΤΡ:0,35 (-2.78) ΣΙΔΕ:2,70 (-1.46) ΣΠΕΙΣ:1,19 (+4.39) ΣΠΡΙ:0,48 (-4.0) ΣΦΑ:0,26 (0.00) ΣΩΛΚ:1,02 (-2.86) ΤΙΤΚ:16,70 (-1.47) ΤΙΤΠ:8,85 (+1.49) ΤΣΟΥΚ:0,18 (0.00) ΥΑΛΚΟ:0,28 (0.00) ΥΓΕΙΑ:0,41 (0.00) ΦΛΕΞΟ:8,57 (0.00) ΦΟΡΘ:0,42 (-4.55) ΦΡΙΓΟ:11,10 (+1.83) ΦΡΛΚ:4,76 (-4.8) ΧΑΙΔΕ:1,16 (+2.65) ΧΑΚΟΡ:0,73 (-2.67) ΧΑΤΖΚ:0,08 (0.00) 20/05/2011 *Ακούστε Ζωντανά / www.euro- Vouli.net-Live Radio

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
20/05/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

19.5.11

* ΑΒΑΞ:1,01 ΑΒΕ:0,39 ΑΕΓΕΚ:0,18 ΑΙΟΛΚ:1,60 ΑΚΡΙΤ:0,52 ΑΛΚΑΤ:2,90 ΑΛΜΥ:0,63 ΑΛΤΕΚ:0,06 ΑΛΦΑ:3,44 ΑΝΔΡΟ:1,06 ΑΝΕΚ:0,19 ΑΝΕΠΟ:0,54 ΑΡΒΑ:4,57 ΑΣΚΟ:0,31 ΑΣΤΑΚ:7,60 ΑΣΤΗΡ:2,11 ΑΤΕ:0,51 ΑΤΤ:0,83 ΑΤΤΙΚΑ:0,50 ΑΧΟΝ:0,80 ΒΑΛΚ:0,41 ΒΙΒΕΡ:0,95 ΒΙΟΣΚ:0,05 ΒΙΟΤ:0,15 ΒΙΟΧΚ:3,75 ΒΟΣΥΣ:1,32 ΒΥΤΕ:0,51 ΒΩΒΟΣ:1,19 ΓΑΛΑΞ:0,34 ΓΕΒΚΑ:0,23 ΓΤΕ:1,14 ΔΕΗ:10,15 ΔΙΑΣ:0,61 ΔΙΟΝ:0,80 ΔΟΛ:0,26 ΔΟΜΙΚ:0,65 ΔΡΟΜΕ:0,24 ΔΡΟΥΚ:0,38 ΕΒΖ:1,10 ΕΒΡΟΦ:0,40 ΕΔΡΑ:0,04 ΕΔΡΙΠ:1,25 ΕΕΕΚ:17,68 ΕΛΒΑ:1,29 ΕΛΒΕ:0,55 ΕΛΓΕΚ:0,60 ΕΛΙΝ:1,31 ΕΛΙΧΘ:0,07 ΕΛΚΑ:1,20 ΕΛΛ:28,15 ΕΛΠΕ:6,89 ΕΛΤΚ:1,50 ΕΛΤΟΝ:0,58 ΕΜΠ:1,31 ΕΠΙΛΚ:0,40 ΕΣΥΜΒ:3,10 ΕΤΕ:4,78 ΕΤΕΜ:0,54 ΕΥΑΠΣ:4,75 ΕΥΔΑΠ:5,15 ΕΥΠΙΚ:0,51 ΕΥΡΟΜ:0,44 ΕΥΡΩΒ:3,26 ΕΧΑΕ:5,15 ΖΑΜΠΑ:5,48 ΗΛΕΑΘ:0,37 ΗΡΑΚ:4,20 ΙΑΣΩ:1,18 ΙΑΤΡ:0,41 ΙΚΤΙΝ:0,78 ΙΛΥΔΑ:0,29 ΙΜΠΕ:0,19 ΙΝΚΑΤ:0,89 ΙΝΛΟΤ:2,22 ΙΝΤΕΤ:0,59 ΙΝΤΚΑ:0,46 ΚΑΘΗ:3,23 ΚΑΝΑΚ:1,62 ΚΕΚΡ:1,73 ΚΛΕΜ:1,28 ΚΛΜ:0,75 ΚΜΟΛ:0,77 ΚΟΡΔΕ:0,31 ΚΟΥΕΣ:1,17 ΚΡΕΤΑ:1,84 ΚΡΙ:0,86 ΚΤΗΛΑ:0,36 ΚΥΠΡ:2,23 ΚΥΡΙΟ:0,52 ΚΥΡΜ:0,51 ΛΑΒΙ:0,42 ΛΑΜΔΑ:3,87 ΛΑΜΨΑ:18,81 ΛΙΒΑΝ:0,45 ΛΟΥΛΗ:1,65 ΛΥΚ:1,02 ΜΑΘΙΟ:0,42 ΜΑΙΚ:0,13 ΜΕΡΚΟ:5,25 ΜΕΤΚ:8,31 ΜΗΧΚ:0,28 ΜΗΧΠ:0,19 ΜΙΝΟΑ:2,57 ΜΛΣ:2,29 ΜΟΗ:8,86 ΜΟΝΤΑ:0,31 ΜΟΤΟ:0,55 ΜΟΧΛ:0,11 ΜΠΕΛΑ:5,07 ΜΠΤΚ:0,45 ΜΥΤΙΛ:5,21 ΝΑΚΑΣ:0,72 ΝΕΛ:0,16 ΝΕΩΡΣ:0,27 ΝΗΡ:0,71 ΝΙΟΥΣ:0,39 ΟΛΘ:13,74 ΟΛΚΑΤ:0,35 ΟΛΠ:14,99 ΟΛΥΜΠ:1,37 ΟΠΑΠ:13,40 ΟΤΕ:6,84 ΟΤΟΕΛ:1,64 ΠΑΙΡ:0,31 ΠΑΡΝ:0,70 ΠΕΙΡ:1,04 ΠΗΓΑΣ:0,36 ΠΛΑΘ:0,54 ΠΛΑΙΣ:4,79 ΠΛΑΚΡ:3,09 ΠΡΔ:0,17 ΠΡΟΦ:0,39 ΡΕΒ:0,83 ΡΙΛΚΕ:2,38 ΣΑΙΚΛ:0,49 ΣΑΡ:3,30 ΣΑΤΟΚ:0,09 ΣΕΛΟ:0,65 ΣΕΝΤΡ:0,36 ΣΙΔΕ:2,74 ΣΙΔΜΑ:0,76 ΣΠΡΙ:0,50 ΣΦΑ:0,26 ΣΩΛΚ:1,05 ΤΕΓΟ:0,20 ΤΖΚΑ:0,44 ΤΙΤΚ:16,95 ΤΙΤΠ:8,72 ΤΣΟΥΚ:0,18 ΥΑΛΚΟ:0,28 ΥΓΕΙΑ:0,41 ΦΛΕΞΟ:8,57 ΦΟΡΘ:0,44 ΦΡΙΓΟ:10,90 ΦΡΛΚ:5,00 ΧΑΚΟΡ:0,75 ΧΑΤΖΚ:0,08 19/05/2011 * Για "μεταρρυθμιστική κόπωση" στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου έκανε λόγο ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Όλι Ρεν * "Συνταγή καταστροφής" χαρακτήρισε μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, o Γιούργκεν Σταρκ της ΕΚΤ. * *Ακούστε Ζωντανά / www.euro- Vouli.net-Live Radio

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
19/05/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ο Υπουργός Εμπορίου παρέδωσε σε 13 κυπριακές εταιρείες τις εγκριτικές επιστολές για τη μερική αποπληρωμή των χρεών της Λιβύης

19/05/2011


17.5.11

* ΑΒΑΞ:1,03 (+1.98) ΑΕΓΕΚ:0,18 (-5.26) ΑΘΗΝΑ:0,27 (0.00) ΑΙΟΛΚ:1,52 (-2.56) ΑΛΚΑΤ:2,70 (-6.9) ΑΛΚΟ:0,48 (0.00) ΑΛΜΥ:0,63 (0.00) ΑΛΤΕΚ:0,05 (0.00) ΑΛΦΑ:3,65 (+4.89) ΑΝΔΡΟ:1,03 (+1.98) ΑΝΕΚ:0,18 (0.00) ΑΡΒΑ:4,50 (-2.17) ΑΣΤΑΚ:7,27 (-4.34) ΑΣΤΗΡ:2,10 (0.00) ΑΤΕ:0,55 (+7.84) ΑΤΤ:0,82 (+2.5) ΑΧΟΝ:0,83 (+1.22) ΒΑΛΚ:0,40 (0.00) ΒΑΡΝΗ:0,13 (0.00) ΒΙΒΕΡ:0,96 (+3.23) ΒΙΟΣΚ:0,06 (0.00) ΒΙΟΤ:0,15 (0.00) ΒΙΟΧΚ:4,05 (+4.11) ΒΥΤΕ:0,51 (+6.25) ΒΩΒΟΣ:1,32 (+17.86) ΓΕΒΚΑ:0,21 (0.00) ΓΤΕ:1,14 (0.00) ΔΑΙΟΣ:5,68 (+3.46) ΔΕΗ:10,41 (+0.29) ΔΙΑΣ:0,61 (+1.67) ΔΙΟΝ:0,75 (+1.35) ΔΟΛ:0,25 (+8.7) ΔΟΜΙΚ:0,63 (+1.61) ΔΟΥΡΟ:0,63 (+3.28) ΔΡΟΜΕ:0,24 (0.00) ΕΒΖ:1,10 (-0.9) ΕΔΡΑ:0,04 (0.00) ΕΔΡΙΠ:1,25 (-3.85) ΕΕΕΚ:18,00 (-1.53) ΕΛΒΑ:1,32 (-1.49) ΕΛΒΕ:0,53 (-1.85) ΕΛΓΕΚ:0,60 (+1.69) ΕΛΙΝ:1,36 (+4.62) ΕΛΙΧΘ:0,07 (0.00) ΕΛΚΑ:1,18 (+1.72) ΕΛΛ:28,07 (-0.07) ΕΛΠΕ:7,17 (+2.87) ΕΛΤΚ:1,54 (0.00) ΕΛΤΟΝ:0,57 (-1.72) ΕΜΠ:1,27 (-0.78) ΕΠΙΛΚ:0,40 (0.00) ΕΣΥΜΒ:3,09 (-1.9) ΕΤΕ:4,88 (+4.27) ΕΤΕΜ:0,56 (+3.7) ΕΥΑΠΣ:4,66 (-0.21) ΕΥΔΑΠ:5,13 (+0.59) ΕΥΠΙΚ:0,51 (+2.0) ΕΥΡΟΜ:0,42 (-12.5) ΕΥΡΩΒ:3,41 (+6.56) ΕΦΤΖΙ:0,56 (0.00) ΕΧΑΕ:5,02 (+3.29) ΖΑΜΠΑ:5,86 (+5.02) ΗΛΕΑΘ:0,27 (+3.85) ΙΑΣΩ:1,15 (-0.86) ΙΑΤΡ:0,42 (0.00) ΙΚΟΝΑ:0,04 (0.00) ΙΚΤΙΝ:0,82 (+2.5) ΙΛΥΔΑ:0,31 (-6.06) ΙΜΠΕ:0,21 (-4.55) ΙΝΚΑΤ:0,91 (-2.15) ΙΝΛΟΤ:2,25 (-1.32) ΙΝΤΕΚ:0,77 (+1.32) ΙΝΤΕΤ:0,59 (0.00) ΙΝΤΚΑ:0,46 (0.00) ΙΠΠΚ:0,79 (-2.47) ΚΑΜΠ:0,98 (+3.16) ΚΑΝΑΚ:1,64 (-4.65) ΚΑΡΤΖ:1,99 (+4.74) ΚΕΚΡ:1,78 (-1.66) ΚΛΜ:0,78 (+9.86) ΚΜΟΛ:0,77 (+1.32) ΚΟΥΕΣ:1,16 (-0.85) ΚΟΥΜ:0,09 (0.00) ΚΡΕΚΑ:0,58 (-3.33) ΚΡΕΤΑ:1,79 (-5.29) ΚΡΙ:0,83 (+1.22) ΚΤΗΛΑ:0,36 (-10.0) ΚΥΠΡ:2,28 (+3.17) ΚΥΡΙΟ:0,51 (-5.56) ΚΥΡΜ:0,50 (0.00) ΛΑΒΙ:0,41 (0.00) ΛΑΜΔΑ:3,72 (-5.82) ΛΑΜΨΑ:18,80 (+0.05) ΛΕΒΚ:0,50 (0.00) ΛΙΒΑΝ:0,45 (+2.27) ΛΥΚ:1,02 (+2.0) ΜΑΘΙΟ:0,46 (+4.55) ΜΑΙΚ:0,14 (+7.69) ΜΕΒΑ:0,94 (-1.05) ΜΕΝΤΙ:2,10 (-4.11) ΜΕΡΚΟ:5,58 (+0.18) ΜΕΤΚ:8,30 (-2.35) ΜΗΧΚ:0,27 (0.00) ΜΗΧΠ:0,19 (0.00) ΜΙΝ:1,24 (0.00) ΜΙΝΟΑ:2,60 (0.00) ΜΛΣ:2,29 (0.00) ΜΟΗ:8,50 (0.00) ΜΟΝΤΑ:0,34 (+3.03) ΜΟΧΛ:0,11 (+10.0) ΜΠΕΛΑ:5,21 (-1.7) ΜΠΟΚΑ:0,12 (+9.09) ΜΠΤΚ:0,43 (0.00) ΜΥΤΙΛ:5,13 (+0.79) ΝΕΛ:0,14 (+7.69) ΝΕΩΡΣ:0,22 (+10.0) ΝΗΡ:0,69 (+2.99) ΟΛΘ:13,49 (-1.03) ΟΛΠ:15,00 (0.00) ΟΛΥΜΠ:1,41 (+2.92) ΟΠΑΠ:13,50 (+1.81) ΟΤΕ:6,97 (+1.16) ΟΤΟΕΛ:1,63 (-0.61) ΠΑΙΡ:0,34 (-8.11) ΠΑΡΝ:0,69 (0.00) ΠΕΙΡ:1,03 (+1.98) ΠΕΤΡΟ:2,41 (-0.41) ΠΗΓΑΣ:0,32 (-8.57) ΠΛΑΘ:0,52 (+4.0) ΠΛΑΙΣ:4,88 (+0.41) ΠΛΑΚΡ:3,00 (0.00) ΠΡΔ:0,18 (+5.88) ΠΡΟΦ:0,41 (-2.38) ΡΕΒ:0,82 (-1.2) ΣΑΙΚΛ:0,48 (+2.13) ΣΑΡ:3,31 (+0.3) ΣΑΤΟΚ:0,09 (0.00) ΣΕΛΜΚ:0,23 (0.00) ΣΕΛΟ:0,62 (-1.59) ΣΕΝΤΡ:0,36 (+2.86) ΣΙΔΕ:2,73 (+3.02) ΣΠΙΝΤ:0,18 (0.00) ΣΠΡΙ:0,54 (+3.85) ΣΦΑ:0,24 (+9.09) ΣΩΛΚ:1,04 (+4.0) ΤΕΓΟ:0,16 (+6.67) ΤΕΚΔΟ:0,41 (+5.13) ΤΙΤΚ:17,50 (0.00) ΤΙΤΠ:8,75 (-0.57) ΤΣΟΥΚ:0,21 (0.00) ΥΑΛΚΟ:0,30 (+3.45) ΥΓΕΙΑ:0,43 (0.00) ΦΙΝΤΟ:0,30 (0.00) ΦΛΕΞΟ:8,57 (-0.12) ΦΟΡΘ:0,45 (+2.27) ΦΡΙΓΟ:10,88 (-1.54) ΦΡΛΚ:5,02 (-1.57) ΧΑΙΔΕ:1,12 (+1.82) ΧΑΚΟΡ:0,78 (+1.3) ΧΑΤΖΚ:0,08 (0.00) 17/05/2011 * *Ακούστε Ζωντανά / www.euro- Vouli.net-Live Radio

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
17/05/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

16.5.11

ΑΒΑΞ:1,01 (-4.72) ΑΒΕ:0,37 (+5.71) ΑΘΗΝΑ:0,27 (0.00) ΑΙΟΛΚ:1,56 (+1.3) ΑΛΚΑΤ:2,90 (0.00) ΑΛΚΟ:0,48 (0.00) ΑΛΜΥ:0,63 (-1.56) ΑΛΤΕΚ:0,05 (-16.67) ΑΛΦΑ:3,48 (-1.69) ΑΝΔΡΟ:1,01 (-1.94) ΑΝΕΚ:0,18 (-5.26) ΑΡΒΑ:4,60 (-1.5) ΑΣΚΟ:0,31 (0.00) ΑΣΤΗΡ:2,10 (-2.78) ΑΤΕ:0,51 (-7.27) ΑΤΤ:0,80 (-4.76) ΑΤΤΙΚ:0,04 (0.00) ΑΧΟΝ:0,82 (-1.2) ΒΙΒΕΡ:0,93 (+1.09) ΒΙΟΣΚ:0,06 (0.00) ΒΙΟΤ:0,15 (0.00) ΒΙΟΧΚ:3,89 (-1.27) ΒΟΣΥΣ:1,36 (-2.16) ΒΥΤΕ:0,48 (-9.43) ΒΩΒΟΣ:1,12 (-13.18) ΓΑΛΑΞ:0,33 (-8.33) ΓΕΒΚΑ:0,21 (0.00) ΓΤΕ:1,14 (-1.72) ΔΑΙΟΣ:5,49 (+3.78) ΔΕΗ:10,38 (+0.1) ΔΙΑΣ:0,60 (0.00) ΔΙΟΝ:0,74 (-2.63) ΔΟΛ:0,23 (0.00) ΔΟΜΙΚ:0,62 (-10.14) ΔΡΟΜΕ:0,24 (-14.29) ΕΒΖ:1,11 (-2.63) ΕΔΡΙΠ:1,30 (-1.52) ΕΕΕΚ:18,28 (+1.44) ΕΚΤΕΡ:0,55 (-3.51) ΕΛΒΑ:1,34 (+0.75) ΕΛΒΕ:0,54 (0.00) ΕΛΓΕΚ:0,59 (-1.67) ΕΛΙΝ:1,30 (-2.99) ΕΛΚΑ:1,16 (+2.65) ΕΛΛ:28,09 (-2.26) ΕΛΠΕ:6,97 (-1.27) ΕΛΤΚ:1,54 (+1.99) ΕΛΤΟΝ:0,58 (0.00) ΕΛΥΦ:0,33 (-2.94) ΕΜΠ:1,28 (0.00) ΕΠΙΛΚ:0,40 (-2.44) ΕΣΥΜΒ:3,15 (-0.63) ΕΤΕ:4,68 (-2.7) ΕΤΕΜ:0,54 (0.00) ΕΥΑΠΣ:4,67 (-1.48) ΕΥΔΑΠ:5,10 (+0.39) ΕΥΠΙΚ:0,50 (-1.96) ΕΥΡΟΜ:0,48 (+2.13) ΕΥΡΩΒ:3,20 (-3.9) ΕΥΡΩΣ:0,08 (-11.11) ΕΦΤΖΙ:0,56 (-3.45) ΕΧΑΕ:4,86 (-3.38) ΗΛΕΑΘ:0,26 (+4.0) ΗΡΑΚ:4,04 (-1.46) ΙΑΣΩ:1,16 (-0.85) ΙΑΤΡ:0,42 (-4.55) ΙΚΤΙΝ:0,80 (+1.27) ΙΜΠΕ:0,22 (-4.35) ΙΝΚΑΤ:0,93 (+2.2) ΙΝΛΟΤ:2,28 (-2.15) ΙΝΤΕΤ:0,59 (-1.67) ΙΝΤΚΑ:0,46 (-2.13) ΚΑΘΗ:3,26 (-9.19) ΚΑΜΠ:0,95 (-6.86) ΚΑΝΑΚ:1,72 (0.00) ΚΑΡΤΖ:1,90 (+0.53) ΚΕΚΡ:1,81 (-5.73) ΚΕΡΑΛ:0,11 (0.00) ΚΛΕΜ:1,24 (-3.13) ΚΛΜ:0,71 (-2.74) ΚΟΥΕΣ:1,17 (-2.5) ΚΡΕΚΑ:0,60 (-6.25) ΚΡΕΤΑ:1,89 (-5.03) ΚΡΙ:0,82 (0.00) ΚΥΠΡ:2,21 (-3.91) ΚΥΡΙΟ:0,54 (+3.85) ΚΥΡΜ:0,50 (-5.66) ΛΑΒΙ:0,41 (-4.65) ΛΑΜΔΑ:3,95 (+0.51) ΛΑΜΨΑ:18,79 (+2.29) ΛΙΒΑΝ:0,44 (-2.22) ΛΥΚ:1,00 (-3.85) ΜΑΘΙΟ:0,44 (0.00) ΜΑΙΚ:0,13 (0.00) ΜΕΒΑ:0,95 (0.00) ΜΕΡΚΟ:5,57 (-10.74) ΜΕΤΚ:8,50 (0.00) ΜΗΧΚ:0,27 (-3.57) ΜΗΧΠ:0,19 (-5.0) ΜΙΝΟΑ:2,60 (-1.89) ΜΛΣ:2,29 (-0.43) ΜΟΗ:8,50 (-1.96) ΜΟΝΤΑ:0,33 (0.00) ΜΟΧΛ:0,10 (0.00) ΜΠΕΛΑ:5,30 (-1.3) ΜΠΤΚ:0,43 (0.00) ΜΥΤΙΛ:5,09 (-2.12) ΝΑΥΤ:0,30 (-3.23) ΝΕΛ:0,13 (0.00) ΝΕΩΡΣ:0,20 (+5.26) ΝΗΡ:0,67 (-4.29) ΟΛΘ:13,63 (+0.96) ΟΛΠ:15,00 (+3.31) ΟΛΥΜΠ:1,37 (+0.74) ΟΠΑΠ:13,26 (-8.55) ΟΤΕ:6,89 (-1.57) ΠΑΡΝ:0,69 (-1.43) ΠΕΙΡ:1,01 (-0.98) ΠΛΑΘ:0,50 (-3.85) ΠΛΑΙΣ:4,86 (0.00) ΠΛΑΚΡ:3,00 (0.00) ΠΡΔ:0,17 (-5.56) ΠΡΟΦ:0,42 (0.00) ΡΕΒ:0,83 (-1.19) ΡΙΛΚΕ:2,27 (-4.62) ΣΑΙΚΛ:0,47 (0.00) ΣΑΡ:3,30 (+1.54) ΣΑΤΟΚ:0,09 (0.00) ΣΕΛΜΚ:0,23 (-4.17) ΣΕΛΟ:0,63 (-3.08) ΣΕΝΤΡ:0,35 (-2.78) ΣΙΔΕ:2,65 (-2.57) ΣΙΔΜΑ:0,76 (-5.0) ΣΠΕΙΣ:1,14 (-5.0) ΣΠΡΙ:0,52 (-7.14) ΣΦΑ:0,22 (-4.35) ΣΩΛΚ:1,00 (-3.85) ΤΕΓΟ:0,15 (-11.76) ΤΕΚΔΟ:0,39 (+8.33) ΤΙΤΚ:17,50 (+1.74) ΤΙΤΠ:8,80 (+0.46) ΤΣΟΥΚ:0,21 (-8.7) ΥΓΕΙΑ:0,43 (0.00) ΦΛΕΞΟ:8,58 (0.00) ΦΟΡΘ:0,44 (0.00) ΦΡΙΓΟ:11,05 (-1.25) ΦΡΛΚ:5,10 (+0.39) ΧΑΙΔΕ:1,10 (+3.77) ΧΑΚΟΡ:0,77 (-3.75) ΧΑΤΖΚ:0,08 (0.00) 16/05/2011 *

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
16/05/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

12.5.11


-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
12/05/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

10.5.11

Ακούστε Ζωντανά / www.euro- Vouli.net-Live Radio

ΑΒΑΞ:1,06 (+0.95) ΑΒΕ:0,42 (+5.0) ΑΓΚΡΙ:0,44 (+10.0) ΑΕΓΕΚ:0,18 (0.00) ΑΘΗΝΑ:0,21 (-4.55) ΑΙΟΛΚ:1,72 (-1.15) ΑΚΡΙΤ:0,55 (+7.84) ΑΛΚΑΤ:2,78 (+1.09) ΑΛΚΟ:0,49 (+4.26) ΑΛΜΥ:0,61 (0.00) ΑΛΤΕΚ:0,06 (0.00) ΑΛΦΑ:3,76 (+9.3) ΑΝΔΡΟ:1,04 (-4.59) ΑΝΕΚ:0,19 (+5.56) ΑΡΒΑ:4,60 (+0.22) ΑΣΚΟ:0,33 (+3.13) ΑΣΤΑΚ:7,60 (0.00) ΑΣΤΗΡ:2,18 (+4.81) ΑΤΕ:0,45 (0.00) ΑΤΤ:0,85 (+1.19) ΑΤΤΙΚΑ:0,45 (0.00) ΑΧΟΝ:0,89 (0.00) ΒΑΛΚ:0,40 (0.00) ΒΑΡΝΗ:0,13 (+8.33) ΒΙΒΕΡ:0,92 (+2.22) ΒΙΟΣΚ:0,06 (0.00) ΒΙΟΤ:0,17 (+6.25) ΒΙΟΧΚ:3,91 (-1.01) ΒΟΣΥΣ:1,38 (+7.81) ΒΥΤΕ:0,54 (0.00) ΒΩΒΟΣ:0,96 (+18.52) ΓΑΛΑΞ:0,37 (+2.78) ΓΕΒΚΑ:0,21 (-8.7) ΓΤΕ:1,16 (+0.87) ΔΑΙΟΣ:5,57 (+2.39) ΔΕΗ:10,62 (-0.75) ΔΙΑΣ:0,62 (+1.64) ΔΙΟΝ:0,75 (-2.6) ΔΙΧΘ:1,58 (0.00) ΔΟΛ:0,19 (0.00) ΔΟΜΙΚ:0,70 (-1.41) ΔΟΥΡΟ:0,58 (+1.75) ΔΡΟΜΕ:0,30 (0.00) ΕΒΖ:1,11 (+2.78) ΕΔΡΑ:0,04 (0.00) ΕΔΡΙΠ:1,31 (+2.34) ΕΕΕΚ:17,85 (-1.38) ΕΚΤΕΡ:0,55 (0.00) ΕΛΒΑ:1,30 (0.00) ΕΛΒΕ:0,55 (+1.85) ΕΛΓΕΚ:0,57 (-5.0) ΕΛΙΝ:1,33 (-2.92) ΕΛΙΧΘ:0,07 (0.00) ΕΛΚΑ:1,17 (0.00) ΕΛΛ:29,12 (-4.81) ΕΛΠΕ:7,06 (+0.86) ΕΛΤΚ:1,54 (+2.67) ΕΛΤΟΝ:0,58 (0.00) ΕΜΠ:1,19 (+1.71) ΕΠΙΛΚ:0,40 (+2.56) ΕΣΥΜΒ:3,14 (-0.32) ΕΤΕ:5,05 (+6.99) ΕΤΕΜ:0,53 (+1.92) ΕΥΑΠΣ:4,56 (+3.64) ΕΥΔΑΠ:5,15 (+0.98) ΕΥΠΙΚ:0,50 (0.00) ΕΥΡΟΜ:0,58 (0.00) ΕΥΡΩΒ:3,41 (+5.9) ΕΦΤΖΙ:0,55 (+5.77) ΕΧΑΕ:5,33 (+3.5) ΖΑΜΠΑ:5,50 (-1.26) ΗΡΑΚ:4,12 (+2.23) ΙΑΣΩ:1,12 (+0.9) ΙΑΤΡ:0,46 (-2.13) ΙΚΤΙΝ:0,77 (+1.32) ΙΛΥΔΑ:0,32 (-5.88) ΙΜΠΕ:0,22 (0.00) ΙΝΚΑΤ:0,91 (0.00) ΙΝΛΟΤ:2,40 (0.00) ΙΝΤΕΚ:0,76 (-1.3) ΙΝΤΕΤ:0,61 (0.00) ΙΝΤΚΑ:0,46 (+4.55) ΚΑΘΗ:3,75 (+6.53) ΚΑΜΠ:0,98 (+2.08) ΚΑΝΑΚ:1,72 (0.00) ΚΑΡΤΖ:1,90 (-2.56) ΚΕΚΡ:1,91 (-0.52) ΚΛΕΜ:1,24 (0.00) ΚΛΜ:0,73 (0.00) ΚΜΟΛ:0,80 (-1.23) ΚΟΡΔΕ:0,32 (+6.67) ΚΟΥΑΛ:0,42 (0.00) ΚΟΥΕΣ:1,17 (-1.68) ΚΟΥΜ:0,08 (-11.11) ΚΡΕΚΑ:0,60 (0.00) ΚΡΕΤΑ:1,76 (+2.92) ΚΡΙ:0,84 (+2.44) ΚΥΠΡ:2,33 (+2.19) ΚΥΡΙΟ:0,50 (+4.17) ΚΥΡΜ:0,52 (-1.89) ΛΑΒΙ:0,42 (+5.0) ΛΑΜΔΑ:3,58 (-4.53) ΛΑΜΨΑ:18,69 (-1.58) ΛΙΒΑΝ:0,45 (-2.17) ΛΟΥΛΗ:1,60 (-5.33) ΛΥΚ:1,04 (+2.97) ΜΑΘΙΟ:0,47 (+4.44) ΜΑΙΚ:0,12 (-7.69) ΜΕΒΑ:0,97 (+2.11) ΜΕΡΚΟ:6,24 (-1.27) ΜΕΤΚ:8,91 (+0.22) ΜΗΧΚ:0,29 (+7.41) ΜΗΧΠ:0,19 (0.00) ΜΛΣ:2,42 (-0.41) ΜΟΗ:8,60 (+2.38) ΜΟΝΤΑ:0,32 (+3.23) ΜΟΧΛ:0,10 (0.00) ΜΠΕΛΑ:5,41 (-1.64) ΜΠΟΚΑ:0,10 (0.00) ΜΥΤΙΛ:5,20 (+2.16) ΝΑΥΠ:0,34 (-5.56) ΝΑΥΤ:0,30 (-3.23) ΝΕΛ:0,14 (0.00) ΝΕΩΡΣ:0,20 (+5.26) ΝΗΡ:0,70 (+2.94) ΝΙΟΥΣ:0,38 (-2.56) ΟΛΘ:13,98 (+0.07) ΟΛΠ:14,59 (+3.04) ΟΛΥΜΠ:1,46 (+6.57) ΟΠΑΠ:13,90 (-0.5) ΟΤΕ:7,00 (-0.28) ΟΤΟΕΛ:1,66 (+1.22) ΠΑΙΡ:0,36 (+2.86) ΠΑΡΝ:0,70 (+1.45) ΠΕΙΡ:1,03 (+3.0) ΠΕΤΡΟ:2,50 (-2.72) ΠΗΓΑΣ:0,32 (-8.57) ΠΛΑΘ:0,51 (+2.0) ΠΛΑΙΣ:4,78 (+6.22) ΠΛΑΚΡ:3,10 (+3.33) ΠΡΔ:0,19 (+5.56) ΠΡΕΖΤ:7,33 (-5.91) ΠΡΟΦ:0,46 (0.00) ΠΣΥΣΤ:0,13 (+8.33) ΡΕΒ:0,84 (0.00) ΡΙΛΚΕ:2,30 (-1.71) ΣΑΙΚΛ:0,48 (0.00) ΣΑΡ:3,40 (0.00) ΣΑΡΑΝ:1,08 (-8.47) ΣΑΤΟΚ:0,09 (0.00) ΣΕΛΟ:0,65 (+6.56) ΣΕΝΤΡ:0,36 (0.00) ΣΙΔΕ:2,80 (+2.56) ΣΙΔΜΑ:0,79 (+6.76) ΣΠΕΙΣ:1,26 (-1.56) ΣΠΙΝΤ:0,16 (+6.67) ΣΠΡΙ:0,59 (+1.72) ΣΦΑ:0,23 (+9.52) ΣΩΛΚ:1,08 (+6.93) ΤΕΚΔΟ:0,34 (+9.68) ΤΗΛΕΤ:1,96 (+3.16) ΤΙΤΚ:17,20 (+1.18) ΤΙΤΠ:9,10 (+1.11) ΤΣΟΥΚ:0,21 (-4.55) ΥΑΛΚΟ:0,28 (-6.67) ΥΓΕΙΑ:0,44 (0.00) ΦΛΕΞΟ:8,60 (+0.35) ΦΟΡΘ:0,45 (+4.65) ΦΡΙΓΟ:11,38 (-0.96) ΦΡΛΚ:5,24 (-0.57) ΧΑΙΔΕ:1,10 (-0.9) ΧΑΚΟΡ:0,81 (+3.85) ΧΑΤΖΚ:0,08 (0.00) 10/05/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
10/05/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

9.5.11

ΑΒΑΞ:1,05 (-2.78) ΑΒΕ:0,40 (+5.26) ΑΕΓΕΚ:0,18 (-5.26) ΑΘΗΝΑ:0,22 (-8.33) ΑΙΟΛΚ:1,74 (-0.57) ΑΚΡΙΤ:0,51 (-8.93) ΑΛΚΑΤ:2,75 (+4.56) ΑΛΚΟ:0,47 (-2.08) ΑΛΜΥ:0,61 (-3.17) ΑΛΤΕΚ:0,06 (+20.0) ΑΛΦΑ:3,44 (-0.86) ΑΝΔΡΟ:1,09 (0.00) ΑΝΕΚ:0,18 (-5.26) ΑΡΒΑ:4,59 (-0.22) ΑΣΤΑΚ:7,60 (0.00) ΑΣΤΗΡ:2,08 (-3.7) ΑΤΕ:0,45 (-2.17) ΑΤΤ:0,84 (-3.45) ΑΤΤΙΚ:0,04 (0.00) ΑΤΤΙΚΑ:0,45 (0.00) ΑΧΟΝ:0,89 (0.00) ΒΑΛΚ:0,40 (0.00) ΒΙΒΕΡ:0,90 (0.00) ΒΙΟΣΚ:0,06 (-14.29) ΒΙΟΤ:0,16 (-5.88) ΒΙΟΧΚ:3,95 (+0.51) ΒΟΣΥΣ:1,28 (-1.54) ΒΥΤΕ:0,54 (0.00) ΒΩΒΟΣ:0,81 (+8.0) ΓΑΛΑΞ:0,36 (-10.0) ΓΕΒΚΑ:0,23 (0.00) ΓΤΕ:1,15 (-2.54) ΔΑΙΟΣ:5,44 (-5.56) ΔΕΗ:10,70 (-3.6) ΔΙΑΣ:0,61 (-3.17) ΔΙΟΝ:0,77 (-1.28) ΔΟΛ:0,19 (-9.52) ΔΟΜΙΚ:0,71 (+1.43) ΔΡΟΜΕ:0,30 (-3.23) ΕΒΖ:1,08 (-6.9) ΕΔΡΙΠ:1,28 (-1.54) ΕΕΕΚ:18,10 (+3.9) ΕΚΤΕΡ:0,55 (-1.79) ΕΛΒΑ:1,30 (-2.99) ΕΛΓΕΚ:0,60 (+3.45) ΕΛΙΧΘ:0,07 (0.00) ΕΛΚΑ:1,17 (-7.14) ΕΛΛ:30,59 (-2.73) ΕΛΠΕ:7,00 (+1.16) ΕΛΤΚ:1,50 (-1.96) ΕΛΤΟΝ:0,58 (+1.75) ΕΛΦΚ:0,28 (-17.65) ΕΜΠ:1,17 (+4.46) ΕΠΙΛΚ:0,39 (-2.5) ΕΣΥΜΒ:3,15 (+1.29) ΕΤΕ:4,72 (-4.07) ΕΤΕΜ:0,52 (-1.89) ΕΥΑΠΣ:4,40 (-3.08) ΕΥΔΑΠ:5,10 (0.00) ΕΥΠΙΚ:0,50 (-1.96) ΕΥΡΟΜ:0,58 (-7.94) ΕΥΡΩΒ:3,22 (-2.42) ΕΥΡΩΣ:0,09 (0.00) ΕΦΤΖΙ:0,52 (-3.7) ΕΧΑΕ:5,15 (0.00) ΖΑΜΠΑ:5,57 (+2.77) ΗΡΑΚ:4,03 (0.00) ΙΑΣΩ:1,11 (-4.31) ΙΑΤΡ:0,47 (-4.08) ΙΚΟΝΑ:0,04 (0.00) ΙΚΤΙΝ:0,76 (0.00) ΙΛΥΔΑ:0,34 (-10.53) ΙΜΠΕ:0,22 (-4.35) ΙΝΚΑΤ:0,91 (-1.09) ΙΝΛΟΤ:2,40 (-1.64) ΙΝΤΕΤ:0,61 (-4.69) ΙΝΤΚΑ:0,44 (-4.35) ΚΑΘΗ:3,52 (-9.51) ΚΑΜΠ:0,96 (-4.0) ΚΑΝΑΚ:1,72 (+0.58) ΚΑΡΤΖ:1,95 (0.00) ΚΕΚΡ:1,92 (-6.8) ΚΕΡΑΛ:0,11 (-8.33) ΚΛΕΜ:1,24 (-0.8) ΚΛΜ:0,73 (-2.67) ΚΛΩΝΚ:0,04 (0.00) ΚΛΩΝΠ:0,08 (0.00) ΚΟΡΔΕ:0,30 (-6.25) ΚΟΥΕΣ:1,19 (+2.59) ΚΡΕΚΑ:0,60 (-1.64) ΚΡΕΤΑ:1,71 (0.00) ΚΡΙ:0,82 (-2.38) ΚΤΗΛΑ:0,39 (+2.63) ΚΥΠΡ:2,28 (-2.98) ΚΥΡΙΟ:0,48 (-9.43) ΚΥΡΜ:0,53 (-1.85) ΛΑΒΙ:0,40 (-4.76) ΛΑΜΔΑ:3,75 (+3.59) ΛΑΜΨΑ:18,99 (0.00) ΛΕΒΚ:0,50 (0.00) ΛΙΒΑΝ:0,46 (-2.13) ΛΟΥΛΗ:1,69 (-1.74) ΛΥΚ:1,01 (0.00) ΜΑΘΙΟ:0,45 (-2.17) ΜΑΙΚ:0,13 (0.00) ΜΕΒΑ:0,95 (-5.0) ΜΕΝΤΙ:2,13 (-4.48) ΜΕΤΚ:8,89 (-0.11) ΜΗΧΚ:0,27 (-3.57) ΜΗΧΠ:0,19 (-5.0) ΜΛΣ:2,43 (-0.82) ΜΟΗ:8,40 (-2.33) ΜΟΝΤΑ:0,31 (+3.33) ΜΟΧΛ:0,10 (-9.09) ΜΠΕΛΑ:5,50 (-1.43) ΜΠΤΚ:0,43 (-2.27) ΜΥΤΙΛ:5,09 (+1.39) ΝΑΚΑΣ:0,72 (-7.69) ΝΑΥΠ:0,36 (-7.69) ΝΑΥΤ:0,31 (0.00) ΝΕΛ:0,14 (-6.67) ΝΕΩΡΣ:0,19 (-13.64) ΝΗΡ:0,68 (-2.86) ΟΛΘ:13,97 (-0.92) ΟΛΚΑΤ:0,37 (-5.13) ΟΛΠ:14,16 (-2.48) ΟΛΥΜΠ:1,37 (-4.2) ΟΠΑΠ:13,97 (-3.66) ΟΤΕ:7,02 (-5.14) ΟΤΟΕΛ:1,64 (0.00) ΠΑΡΝ:0,69 (0.00) ΠΕΙΡ:1,00 (-0.99) ΠΗΓΑΣ:0,35 (-5.41) ΠΛΑΘ:0,50 (0.00) ΠΛΑΙΣ:4,50 (-4.66) ΠΛΑΚΡ:3,00 (0.00) ΠΡΔ:0,18 (-5.26) ΠΡΟΦ:0,46 (+2.22) ΡΕΒ:0,84 (-2.33) ΡΙΛΚΕ:2,34 (-1.27) ΡΙΝΤΕ:0,07 (0.00) ΣΑΙΚΛ:0,48 (-2.04) ΣΑΡ:3,40 (0.00) ΣΑΤΟΚ:0,09 (0.00) ΣΕΛΜΚ:0,25 (0.00) ΣΕΛΟ:0,61 (-1.61) ΣΕΝΤΡ:0,36 (-7.69) ΣΙΔΕ:2,73 (-0.36) ΣΠΕΙΣ:1,28 (+2.4) ΣΠΡΙ:0,58 (-1.69) ΣΦΑ:0,21 (-16.0) ΣΩΛΚ:1,01 (-1.94) ΤΙΤΚ:17,00 (-1.05) ΤΙΤΠ:9,00 (-1.85) ΤΣΟΥΚ:0,22 (-4.35) ΥΑΛΚΟ:0,30 (0.00) ΥΓΕΙΑ:0,44 (0.00) ΦΛΕΞΟ:8,57 (-0.12) ΦΟΡΘ:0,43 (-6.52) ΦΡΙΓΟ:11,49 (+0.35) ΦΡΛΚ:5,27 (-3.13) ΧΑΙΔΕ:1,11 (+2.78) ΧΑΚΟΡ:0,78 (-2.5) ΧΑΤΖΚ:0,08 (0.00) ΧΚΡΑΝ:0,78 (+5.41) 09/05/2011 **

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
09/05/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

6.5.11

Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων

Αθήνα, 06-05-2011
H ΑΤΕbank αυξάνει κατά 0,50% τα επιτόκια υφισταμένων δανείων, που είναι έμμεσα συνδεδεμένα με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και το Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Δανείων (ΒΕΚ) το οποίο αναπροσαρμόζεται σε 10,75%.

ΑΒΑΞ:1,08 (-0.92) ΑΒΕ:0,38 (+2.7) ΑΓΚΡΙ:0,40 (-2.44) ΑΕΓΕΚ:0,19 (0.00) ΑΙΟΛΚ:1,75 (0.00) ΑΚΡΙΤ:0,56 (+5.66) ΑΛΚΟ:0,48 (-2.04) ΑΛΜΥ:0,63 (0.00) ΑΛΤΕΚ:0,05 (-16.67) ΑΛΦΑ:3,47 (-3.34) ΑΝΔΡΟ:1,09 (0.00) ΑΝΕΚ:0,19 (0.00) ΑΡΒΑ:4,60 (0.00) ΑΣΚΟ:0,32 (0.00) ΑΣΤΑΚ:7,60 (0.00) ΑΣΤΗΡ:2,16 (-0.46) ΑΤΕ:0,46 (0.00) ΑΤΤ:0,87 (+1.16) ΑΤΤΙΚΑ:0,45 (-2.17) ΑΧΟΝ:0,89 (+3.49) ΒΑΛΚ:0,40 (-4.76) ΒΑΡΓ:0,49 (-5.77) ΒΙΒΕΡ:0,90 (-1.1) ΒΙΟΣΚ:0,07 (+16.67) ΒΙΟΤ:0,17 (0.00) ΒΙΟΧΚ:3,93 (+1.55) ΒΟΣΥΣ:1,30 (0.00) ΒΥΤΕ:0,54 (+1.89) ΒΩΒΟΣ:0,75 (-12.79) ΓΑΛΑΞ:0,40 (+5.26) ΓΤΕ:1,18 (0.00) ΔΑΙΟΣ:5,76 (+5.49) ΔΕΗ:11,10 (+1.37) ΔΙΑΣ:0,63 (0.00) ΔΙΟΝ:0,78 (-1.27) ΔΟΛ:0,21 (-4.55) ΔΟΜΙΚ:0,70 (0.00) ΔΟΥΡΟ:0,57 (+3.64) ΔΡΟΜΕ:0,31 (0.00) ΕΒΖ:1,16 (0.00) ΕΒΡΟΦ:0,42 (0.00) ΕΔΡΑ:0,04 (0.00) ΕΔΡΙΠ:1,30 (0.00) ΕΕΕΚ:17,42 (-3.22) ΕΚΤΕΡ:0,56 (0.00) ΕΛΒΑ:1,34 (+0.75) ΕΛΒΕ:0,54 (+1.89) ΕΛΓΕΚ:0,58 (-3.33) ΕΛΙΝ:1,37 (+3.01) ΕΛΙΧΘ:0,07 (0.00) ΕΛΚΑ:1,26 (-3.08) ΕΛΛ:31,45 (+0.1) ΕΛΠΕ:6,92 (+1.17) ΕΛΤΟΝ:0,57 (-1.72) ΕΛΥΦ:0,34 (+9.68) ΕΜΠ:1,12 (-4.27) ΕΠΙΛΚ:0,40 (0.00) ΕΣΥΜΒ:3,11 (-0.32) ΕΤΕ:4,92 (-1.2) ΕΤΕΜ:0,53 (-3.64) ΕΥΑΠΣ:4,54 (-0.22) ΕΥΔΑΠ:5,10 (+0.39) ΕΥΠΙΚ:0,51 (+2.0) ΕΥΡΟΜ:0,63 (-10.0) ΕΥΡΩΒ:3,30 (-2.94) ΕΦΤΖΙ:0,54 (-3.57) ΕΧΑΕ:5,15 (+0.98) ΖΑΜΠΑ:5,42 (-2.87) ΗΡΑΚ:4,03 (0.00) ΙΑΣΩ:1,16 (+2.65) ΙΑΤΡ:0,49 (-2.0) ΙΚΤΙΝ:0,76 (0.00) ΙΛΥΔΑ:0,38 (+8.57) ΙΜΠΕ:0,23 (+4.55) ΙΝΚΑΤ:0,92 (+1.1) ΙΝΛΟΤ:2,44 (0.00) ΙΝΤΕΤ:0,64 (0.00) ΙΝΤΚΑ:0,46 (-4.17) ΚΑΘΗ:3,89 (+6.28) ΚΑΜΠ:1,00 (0.00) ΚΑΝΑΚ:1,71 (+1.79) ΚΑΡΤΖ:1,95 (0.00) ΚΕΚΡ:2,06 (-2.37) ΚΕΠΕΝ:0,93 (-1.06) ΚΛΕΜ:1,25 (-2.34) ΚΛΜ:0,75 (+1.35) ΚΜΟΛ:0,81 (+6.58) ΚΟΡΔΕ:0,32 (0.00) ΚΟΥΕΣ:1,16 (+0.87) ΚΡΕΚΑ:0,61 (-4.69) ΚΡΕΤΑ:1,71 (0.00) ΚΡΙ:0,84 (0.00) ΚΥΠΡ:2,35 (+0.43) ΚΥΡΙΟ:0,53 (+3.92) ΚΥΡΜ:0,54 (0.00) ΛΑΒΙ:0,42 (-4.55) ΛΑΜΔΑ:3,62 (0.00) ΛΑΜΨΑ:18,99 (0.00) ΛΟΥΛΗ:1,72 (+2.38) ΛΥΚ:1,01 (+1.0) ΜΑΘΙΟ:0,46 (-2.13) ΜΑΙΚ:0,13 (-7.14) ΜΕΡΚΟ:6,32 (+3.1) ΜΕΤΚ:8,90 (+0.56) ΜΗΧΚ:0,28 (-3.45) ΜΗΧΠ:0,20 (-4.76) ΜΙΝΟΑ:2,71 (-0.73) ΜΛΣ:2,45 (0.00) ΜΟΗ:8,60 (0.00) ΜΟΝΤΑ:0,30 (-14.29) ΜΟΧΛ:0,11 (+10.0) ΜΠΕΛΑ:5,58 (+2.01) ΜΠΟΚΑ:0,10 (0.00) ΜΥΤΙΛ:5,02 (-2.33) ΝΑΚΑΣ:0,78 (+6.85) ΝΑΥΠ:0,39 (+2.63) ΝΑΥΤ:0,31 (+3.33) ΝΕΛ:0,15 (0.00) ΝΕΩΡΣ:0,22 (0.00) ΝΗΡ:0,70 (0.00) ΝΙΟΥΣ:0,39 (0.00) ΟΛΘ:14,10 (0.00) ΟΛΥΜΠ:1,43 (+2.88) ΟΠΑΠ:14,50 (+1.75) ΟΤΕ:7,40 (+1.37) ΟΤΟΕΛ:1,64 (0.00) ΠΑΡΝ:0,69 (-1.43) ΠΕΙΡ:1,01 (-1.94) ΠΕΤΡΟ:2,57 (-3.75) ΠΗΓΑΣ:0,37 (-2.63) ΠΛΑΘ:0,50 (-1.96) ΠΛΑΙΣ:4,72 (-1.67) ΠΡΔ:0,19 (0.00) ΠΡΟΦ:0,45 (0.00) ΠΣΥΣΤ:0,12 (+9.09) ΡΙΛΚΕ:2,37 (-1.25) ΣΑΙΚΛ:0,49 (0.00) ΣΑΡ:3,40 (0.00) ΣΑΤΟΚ:0,09 (-10.0) ΣΕΛΜΚ:0,25 (+8.7) ΣΕΝΤΡ:0,39 (0.00) ΣΙΔΕ:2,74 (-1.79) ΣΙΔΜΑ:0,74 (+1.37) ΣΠΙΝΤ:0,15 (-11.76) ΣΠΡΙ:0,59 (-4.84) ΣΠΥΡ:0,64 (-1.54) ΣΦΑ:0,25 (-3.85) ΣΩΛΚ:1,03 (-2.83) ΤΗΛΕΤ:1,90 (-5.0) ΤΙΤΚ:17,18 (-3.91) ΤΙΤΠ:9,17 (-0.54) ΤΣΟΥΚ:0,23 (+4.55) ΥΓΕΙΑ:0,44 (0.00) ΦΙΕΡ:0,17 (-5.56) ΦΛΕΞΟ:8,58 (0.00) ΦΟΡΘ:0,46 (0.00) ΦΡΙΓΟ:11,45 (-0.26) ΦΡΛΚ:5,44 (-1.09) ΧΑΚΟΡ:0,80 (-4.76) ΧΑΤΖΚ:0,08 (0.00) ΧΚΡΑΝ:0,74 (-7.5) 06/05/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
06/05/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

5.5.11

ΑΒΑΞ:1,09 ΑΒΕ:0,37 ΑΕΓΕΚ:0,19 ΑΚΡΙΤ:0,53 ΑΛΚΑΤ:2,63 ΑΛΚΟ:0,49 ΑΛΜΥ:0,63 ΑΛΤΕΚ:0,06 ΑΛΦΑ:3,59 ΑΝΔΡΟ:1,09 ΑΝΕΚ:0,19 ΑΡΒΑ:4,60 ΑΣΚΟ:0,32 ΑΣΤΗΡ:2,17 ΑΤΕ:0,46 ΑΤΤ:0,86 ΑΤΤΙΚΑ:0,46 ΑΧΟΝ:0,86 ΒΑΛΚ:0,42 ΒΑΡΝΗ:0,12 ΒΙΒΕΡ:0,91 ΒΙΟΣΚ:0,06 ΒΙΟΧΚ:3,87 ΒΟΣΥΣ:1,30 ΒΥΤΕ:0,53 ΒΩΒΟΣ:0,86 ΓΑΛΑΞ:0,38 ΓΤΕ:1,18 ΔΑΙΟΣ:5,46 ΔΕΗ:10,95 ΔΙΑΣ:0,63 ΔΙΟΝ:0,79 ΔΙΧΘ:1,58 ΔΟΛ:0,22 ΔΟΜΙΚ:0,70 ΔΡΟΜΕ:0,31 ΕΒΖ:1,16 ΕΒΡΟΦ:0,42 ΕΔΡΙΠ:1,30 ΕΕΕΚ:18,00 ΕΚΤΕΡ:0,56 ΕΛΒΑ:1,33 ΕΛΒΕ:0,53 ΕΛΓΕΚ:0,60 ΕΛΙΝ:1,33 ΕΛΙΧΘ:0,07 ΕΛΚΑ:1,30 ΕΛΛ:31,42 ΕΛΠΕ:6,84 ΕΛΤΟΝ:0,58 ΕΜΠ:1,17 ΕΠΙΛΚ:0,40 ΕΣΥΜΒ:3,12 ΕΤΕ:4,98 ΕΤΕΜ:0,55 ΕΥΑΠΣ:4,55 ΕΥΔΑΠ:5,08 ΕΥΠΙΚ:0,50 ΕΥΡΟΜ:0,70 ΕΥΡΩΒ:3,40 ΕΦΤΖΙ:0,56 ΕΧΑΕ:5,10 ΗΛΕΑΘ:0,22 ΗΡΑΚ:4,03 ΙΑΣΩ:1,13 ΙΑΤΡ:0,50 ΙΚΤΙΝ:0,76 ΙΜΠΕ:0,22 ΙΝΚΑΤ:0,91 ΙΝΛΟΤ:2,44 ΙΝΤΕΚ:0,77 ΙΝΤΚΑ:0,48 ΚΑΘΗ:3,66 ΚΑΜΠ:1,00 ΚΑΝΑΚ:1,68 ΚΑΡΤΖ:1,95 ΚΕΚΡ:2,11 ΚΛΕΜ:1,28 ΚΛΜ:0,74 ΚΜΟΛ:0,76 ΚΟΥΕΣ:1,15 ΚΟΥΜ:0,09 ΚΡΕΚΑ:0,64 ΚΡΕΤΑ:1,71 ΚΥΠΡ:2,34 ΚΥΡΙΟ:0,51 ΚΥΡΜ:0,54 ΛΑΒΙ:0,44 ΛΑΜΔΑ:3,62 ΛΑΜΨΑ:18,99 ΛΕΒΚ:0,50 ΛΟΥΛΗ:1,68 ΛΥΚ:1,00 ΜΑΘΙΟ:0,47 ΜΑΙΚ:0,14 ΜΕΒΑ:1,00 ΜΕΡΚΟ:6,13 ΜΕΤΚ:8,85 ΜΗΧΚ:0,29 ΜΗΧΠ:0,21 ΜΙΝ:1,25 ΜΛΣ:2,45 ΜΟΗ:8,60 ΜΟΧΛ:0,10 ΜΠΕΛΑ:5,47 ΜΠΤΚ:0,44 ΜΥΤΙΛ:5,14 ΝΑΥΠ:0,38 ΝΑΥΤ:0,30 ΝΕΛ:0,15 ΝΕΩΡΣ:0,22 ΝΗΡ:0,70 ΝΙΚΑΣ:1,16 ΝΙΟΥΣ:0,39 ΟΛΘ:14,10 ΟΛΠ:14,52 ΟΛΥΜΠ:1,39 ΟΠΑΠ:14,25 ΟΤΕ:7,30 ΟΤΟΕΛ:1,64 ΠΑΡΝ:0,70 ΠΕΙΡ:1,03 ΠΗΓΑΣ:0,38 ΠΛΑΘ:0,51 ΠΛΑΙΣ:4,80 ΠΛΑΚΡ:3,00 ΠΡΔ:0,19 ΠΡΟΦ:0,45 ΡΕΒ:0,86 ΡΙΛΚΕ:2,40 ΣΑΙΚΛ:0,49 ΣΑΡ:3,40 ΣΑΡΑΝ:1,18 ΣΕΛΜΚ:0,23 ΣΕΛΟ:0,62 ΣΕΝΤΡ:0,39 ΣΙΔΕ:2,79 ΣΙΔΜΑ:0,73 ΣΠΕΙΣ:1,25 ΣΠΙ:0,30 ΣΠΡΙ:0,62 ΣΦΑ:0,26 ΣΩΛΚ:1,06 ΤΗΛΕΤ:2,00 ΤΙΤΚ:17,88 ΤΙΤΠ:9,22 ΤΣΟΥΚ:0,22 ΥΓΕΙΑ:0,44 ΦΛΕΞΟ:8,58 ΦΟΡΘ:0,46 ΦΡΙΓΟ:11,48 ΦΡΛΚ:5,50 ΧΑΙΔΕ:1,08 ΧΑΚΟΡ:0,84 ΧΑΤΖΚ:0,08 05/05/2011 *

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
05/05/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

4.5.11

ΑΒΑΞ:1,09 ΑΕΓΕΚ:0,19 ΑΘΗΝΑ:0,24 ΑΙΟΛΚ:1,75 ΑΚΡΙΤ:0,58 ΑΛΚΑΤ:2,72 ΑΛΜΥ:0,63 ΑΛΤΕΚ:0,06 ΑΛΦΑ:3,66 ΑΝΔΡΟ:1,09 ΑΝΕΚ:0,20 ΑΝΕΠΟ:0,58 ΑΡΒΑ:4,60 ΑΣΤΑΚ:7,60 ΑΣΤΗΡ:2,16 ΑΤΕ:0,46 ΑΤΤ:0,85 ΑΤΤΙΚ:0,04 ΑΤΤΙΚΑ:0,48 ΑΧΟΝ:0,79 ΒΑΛΚ:0,44 ΒΙΒΕΡ:0,91 ΒΙΟΣΚ:0,07 ΒΙΟΤ:0,17 ΒΙΟΧΚ:3,70 ΒΟΣΥΣ:1,29 ΒΥΤΕ:0,54 ΒΩΒΟΣ:0,81 ΓΑΛΑΞ:0,36 ΓΕΒΚΑ:0,23 ΓΤΕ:1,22 ΔΑΙΟΣ:5,78 ΔΕΗ:11,20 ΔΙΑΣ:0,65 ΔΙΟΝ:0,79 ΔΙΧΘ:1,60 ΔΟΛ:0,22 ΔΡΟΜΕ:0,30 ΕΒΖ:1,12 ΕΒΡΟΦ:0,42 ΕΔΡΙΠ:1,33 ΕΕΕΚ:18,05 ΕΛΒΑ:1,30 ΕΛΒΕ:0,53 ΕΛΓΕΚ:0,58 ΕΛΙΝ:1,36 ΕΛΙΧΘ:0,06 ΕΛΚΑ:1,24 ΕΛΛ:31,18 ΕΛΠΕ:6,84 ΕΛΤΟΝ:0,59 ΕΛΥΦ:0,31 ΕΜΠ:1,18 ΕΠΙΛΚ:0,39 ΕΣΥΜΒ:3,20 ΕΤΕ:5,00 ΕΤΕΜ:0,52 ΕΥΑΠΣ:4,59 ΕΥΔΑΠ:5,20 ΕΥΠΙΚ:0,50 ΕΥΡΟΜ:0,70 ΕΥΡΩΒ:3,52 ΕΦΤΖΙ:0,58 ΕΧΑΕ:5,07 ΗΛΕΑΘ:0,22 ΗΡΑΚ:4,04 ΙΑΣΩ:1,15 ΙΑΤΡ:0,49 ΙΚΟΝΑ:0,04 ΙΜΠΕ:0,23 ΙΝΚΑΤ:0,92 ΙΝΛΟΤ:2,43 ΙΝΤΕΚ:0,75 ΙΝΤΕΤ:0,64 ΙΝΤΚΑ:0,49 ΚΑΘΗ:3,35 ΚΑΜΠ:1,03 ΚΑΝΑΚ:1,70 ΚΑΡΤΖ:1,93 ΚΕΚΡ:2,18 ΚΛΕΜ:1,35 ΚΛΜ:0,74 ΚΜΟΛ:0,81 ΚΟΡΔΕ:0,32 ΚΟΥΕΣ:1,16 ΚΟΥΜ:0,09 ΚΡΕΚΑ:0,59 ΚΡΕΤΑ:1,75 ΚΤΗΛΑ:0,38 ΚΥΠΡ:2,32 ΚΥΡΙΟ:0,52 ΚΥΡΜ:0,50 ΛΑΒΙ:0,46 ΛΑΜΔΑ:3,73 ΛΑΜΨΑ:18,99 ΛΑΝΑΚ:0,62 ΛΙΒΑΝ:0,47 ΛΟΥΛΗ:1,65 ΛΥΚ:1,00 ΜΑΘΙΟ:0,50 ΜΑΙΚ:0,14 ΜΕΒΑ:0,96 ΜΕΡΚΟ:6,53 ΜΕΤΚ:8,92 ΜΗΧΚ:0,29 ΜΗΧΠ:0,21 ΜΙΝΟΑ:2,73 ΜΛΣ:2,45 ΜΟΗ:8,80 ΜΟΝΤΑ:0,35 ΜΟΤΟ:0,58 ΜΟΥΖΚ:0,29 ΜΟΧΛ:0,10 ΜΠΕΛΑ:5,48 ΜΠΟΚΑ:0,10 ΜΥΤΙΛ:5,20 ΝΑΥΤ:0,29 ΝΕΛ:0,16 ΝΕΩΡΣ:0,22 ΝΗΡ:0,70 ΝΙΚΑΣ:1,07 ΝΙΟΥΣ:0,38 ΟΛΘ:14,46 ΟΛΠ:14,48 ΟΛΥΜΠ:1,30 ΟΠΑΠ:14,11 ΟΤΕ:7,60 ΟΤΟΕΛ:1,64 ΠΑΡΝ:0,72 ΠΕΙΡ:1,04 ΠΕΤΡΟ:2,67 ΠΗΓΑΣ:0,37 ΠΛΑΘ:0,50 ΠΛΑΙΣ:4,68 ΠΡΔ:0,20 ΠΡΕΖΤ:7,79 ΠΡΟΦ:0,43 ΠΣΥΣΤ:0,11 ΡΕΒ:0,89 ΡΙΛΚΕ:2,36 ΣΑΙΚΛ:0,49 ΣΑΡ:3,37 ΣΑΤΟΚ:0,10 ΣΕΛΟ:0,62 ΣΕΝΤΡ:0,40 ΣΙΔΕ:2,72 ΣΙΔΜΑ:0,73 ΣΠΙ:0,30 ΣΠΡΙ:0,62 ΣΦΑ:0,28 ΣΩΛΚ:0,95 ΤΗΛΕΤ:1,90 ΤΙΤΚ:17,86 ΤΙΤΠ:9,45 ΤΣΟΥΚ:0,20 ΥΑΛΚΟ:0,30 ΥΓΕΙΑ:0,44 ΦΛΕΞΟ:8,59 ΦΟΡΘ:0,47 ΦΡΙΓΟ:11,38 ΦΡΛΚ:5,42 ΧΑΙΔΕ:1,02 ΧΑΚΟΡ:0,77 ΧΑΤΖΚ:0,08 04/05/2011 *

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
04/05/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

3.5.11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
03/05/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2.5.11

ΑΒΑΞ:1,09 (0.00) ΑΒΕ:0,37 (-9.76) ΑΕΓΕΚ:0,19 (0.00) ΑΘΗΝΑ:0,23 (+9.52) ΑΙΟΛΚ:1,78 (0.00) ΑΚΡΙΤ:0,56 (+9.8) ΑΛΚΑΤ:2,74 (+5.38) ΑΛΚΟ:0,49 (-2.0) ΑΛΜΥ:0,63 (-1.56) ΑΛΤΕΚ:0,06 (0.00) ΑΛΦΑ:3,88 (-1.52) ΑΝΔΡΟ:1,07 (+4.9) ΑΝΕΚ:0,20 (+5.26) ΑΡΒΑ:4,70 (+0.21) ΑΣΚΟ:0,35 (+6.06) ΑΤΕ:0,44 (-4.35) ΑΤΤ:0,87 (0.00) ΑΤΤΙΚ:0,04 (0.00) ΑΤΤΙΚΑ:0,49 (-2.0) ΑΧΟΝ:1,02 (-6.42) ΒΑΛΚ:0,43 (0.00) ΒΑΡΝΗ:0,12 (-7.69) ΒΙΒΕΡ:0,91 (0.00) ΒΙΟΤ:0,17 (0.00) ΒΙΟΧΚ:4,00 (0.00) ΒΟΣΥΣ:1,33 (0.00) ΒΥΤΕ:0,53 (0.00) ΒΩΒΟΣ:0,57 (+1.79) ΓΑΛΑΞ:0,38 (+8.57) ΓΕΒΚΑ:0,26 (+4.0) ΓΤΕ:1,27 (+0.79) ΔΑΙΟΣ:5,42 (-4.75) ΔΕΗ:11,30 (+1.16) ΔΙΑΣ:0,67 (-1.47) ΔΙΟΝ:0,78 (+1.3) ΔΙΧΘ:1,57 (+1.29) ΔΟΛ:0,25 (+4.17) ΔΟΜΙΚ:0,77 (-2.53) ΔΟΥΡΟ:0,51 (0.00) ΔΡΟΜΕ:0,32 (+3.23) ΕΒΖ:1,16 (-0.85) ΕΒΡΟΦ:0,39 (0.00) ΕΔΡΑ:0,04 (0.00) ΕΔΡΙΠ:1,35 (0.00) ΕΕΕΚ:18,30 (-1.93) ΕΛΒΑ:1,34 (+1.52) ΕΛΒΕ:0,53 (0.00) ΕΛΓΕΚ:0,60 (-3.23) ΕΛΙΝ:1,33 (-2.21) ΕΛΚΑ:1,15 (+1.77) ΕΛΛ:31,80 (+0.35) ΕΛΠΕ:7,10 (-1.39) ΕΛΤΟΝ:0,59 (-1.67) ΕΜΠ:1,21 (-1.63) ΕΠΙΛΚ:0,43 (+4.88) ΕΣΥΜΒ:3,19 (-1.24) ΕΤΕ:5,23 (-0.19) ΕΤΕΜ:0,48 (0.00) ΕΥΑΠΣ:4,70 (0.00) ΕΥΔΑΠ:5,29 (+0.19) ΕΥΠΙΚ:0,52 (+1.96) ΕΥΡΟΜ:0,76 (-5.0) ΕΥΡΩΒ:3,77 (-0.79) ΕΥΡΩΣ:0,09 (0.00) ΕΦΤΖΙ:0,54 (-1.82) ΕΧΑΕ:5,32 (-1.48) ΖΑΜΠΑ:5,58 (-2.11) ΗΛΕΑΘ:0,22 (-4.35) ΗΡΑΚ:4,11 (-2.14) ΙΑΣΩ:1,19 (+0.85) ΙΑΤΡ:0,45 (0.00) ΙΚΟΝΑ:0,04 (0.00) ΙΚΤΙΝ:0,74 (0.00) ΙΛΥΔΑ:0,32 (-8.57) ΙΜΠΕ:0,22 (0.00) ΙΝΚΑΤ:0,91 (0.00) ΙΝΛΟΤ:2,40 (-0.41) ΙΝΤΚΑ:0,49 (+8.89) ΚΑΘΗ:3,66 (0.00) ΚΑΜΠ:0,98 (+2.08) ΚΑΝΑΚ:1,75 (+1.16) ΚΑΡΤΖ:1,97 (+2.6) ΚΕΚΡ:2,08 (-0.95) ΚΕΡΑΛ:0,12 (-7.69) ΚΛΕΜ:1,32 (0.00) ΚΛΜ:0,75 (-1.32) ΚΜΟΛ:0,79 (-2.47) ΚΟΥΕΣ:1,19 (-1.65) ΚΟΥΜ:0,09 (0.00) ΚΡΕΚΑ:0,55 (+1.85) ΚΡΕΤΑ:1,90 (+1.6) ΚΡΙ:0,82 (+1.23) ΚΤΗΛΑ:0,35 (-7.89) ΚΥΠΡ:2,43 (-1.22) ΚΥΡΙΟ:0,48 (+6.67) ΚΥΡΜ:0,47 (+6.82) ΛΑΒΙ:0,46 (+2.22) ΛΑΜΔΑ:3,65 (-3.69) ΛΑΜΨΑ:18,99 (0.00) ΛΙΒΑΝ:0,49 (0.00) ΛΟΥΛΗ:1,77 (-2.21) ΛΥΚ:1,01 (-5.61) ΜΑΘΙΟ:0,52 (0.00) ΜΑΙΚ:0,14 (-6.67) ΜΕΒΑ:0,97 (-1.02) ΜΕΡΚΟ:6,49 (+2.04) ΜΕΤΚ:8,90 (-1.55) ΜΗΧΚ:0,29 (+3.57) ΜΗΧΠ:0,22 (+10.0) ΜΙΝΟΑ:2,71 (-0.37) ΜΛΣ:2,49 (0.00) ΜΟΗ:8,94 (-0.11) ΜΟΝΤΑ:0,34 (+3.03) ΜΟΤΟ:0,58 (0.00) ΜΟΥΖΚ:0,28 (+3.7) ΜΟΧΛ:0,09 (0.00) ΜΠΕΛΑ:5,59 (+2.57) ΜΠΟΚΑ:0,09 (0.00) ΜΠΤΚ:0,41 (+5.13) ΜΥΤΙΛ:5,34 (-0.74) ΝΑΚΑΣ:0,74 (-3.9) ΝΑΥΠ:0,42 (-2.33) ΝΑΥΤ:0,34 (+6.25) ΝΕΛ:0,16 (+6.67) ΝΗΡ:0,67 (+1.52) ΝΙΟΥΣ:0,42 (-4.55) ΟΛΘ:14,36 (+1.56) ΟΛΠ:14,51 (-1.36) ΟΛΥΜΠ:1,32 (-1.49) ΟΠΑΠ:14,48 (+1.47) ΟΤΕ:8,02 (+0.12) ΟΤΟΕΛ:1,64 (-5.75) ΠΑΙΡ:0,32 (-8.57) ΠΑΡΝ:0,66 (0.00) ΠΕΙΡ:1,09 (-0.91) ΠΕΤΡΟ:2,56 (+0.79) ΠΗΓΑΣ:0,38 (-7.32) ΠΛΑΘ:0,52 (-1.89) ΠΛΑΙΣ:4,73 (-0.21) ΠΛΑΚΡ:3,00 (0.00) ΠΡΔ:0,19 (-5.0) ΠΡΟΦ:0,45 (-2.17) ΠΣΥΣΤ:0,11 (-8.33) ΡΕΒ:0,90 (+4.65) ΡΙΛΚΕ:2,33 (+2.64) ΣΑΙΚΛ:0,51 (-1.92) ΣΑΡ:3,37 (+1.2) ΣΕΛΜΚ:0,25 (-7.41) ΣΕΛΟ:0,58 (0.00) ΣΕΝΤΡ:0,40 (+11.11) ΣΙΔΕ:2,73 (0.00) ΣΠΕΙΣ:1,27 (+3.25) ΣΠΙΝΤ:0,17 (+6.25) ΣΠΡΙ:0,63 (0.00) ΣΦΑ:0,28 (0.00) ΣΩΛΚ:0,92 (-1.08) ΤΖΚΑ:0,46 (+9.52) ΤΗΛΕΤ:1,85 (-7.5) ΤΙΤΚ:18,04 (+0.22) ΤΙΤΠ:9,42 (-2.48) ΤΣΟΥΚ:0,18 (+5.88) ΥΑΛΚΟ:0,30 (0.00) ΥΓΕΙΑ:0,43 (0.00) ΦΛΕΞΟ:8,59 (+0.23) ΦΟΡΘ:0,46 (0.00) ΦΡΙΓΟ:11,40 (-0.44) ΦΡΛΚ:5,60 (+0.9) ΧΑΙΔΕ:1,00 (-6.54) ΧΑΚΟΡ:0,74 (0.00) ΧΑΤΖΚ:0,08 (0.00) 02/05/2011 *

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
02/05/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ